Raport nr 1/2021
17:03 5.01.2021

Informacja o dokonaniu zmian w umowach kredytowych zawartych przez jednostki zależne

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 stycznia 2021 r. powziął informację, iż fundusze z grupy Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 1”) i Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 2”) zawarły w dniu 31 grudnia 2020 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) umowę uzupełniającą do zawartych uprzednio umów kredytowych, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
Konsekwencją zawarcia umowy uzupełniającej jest powstanie jednej umowy kredytowej, której stronami są Fundusz 1 oraz Fundusz 2, a których najistotniejszymi elementami są:
1. limit wysokości udostępnianych środków na podstawie umowy kredytowej pozostaje bez zmian i wynosi dla Funduszu 1 i Funduszu 2 łącznie 140.000.000 zł,
2. Fundusz 1 oraz Fundusz 2 mogą wykorzystać pozyskane środki na finansowanie zakupu nowych portfeli wierzytelności,
3. marża wynosi 3,8% w skali roku,
4. okres kredytowania został wydłużony z 36 miesięcy na 60 miesięcy. Maksymalna data do jakiej może być przedłużany końcowy termin dostępności linii kredytowej została przedłużona do dnia 31 sierpnia 2031 r., chyba że Bank lub Fundusz 1 i Fundusz 2 wcześniej złożą oświadczenie, że nie chcą kontynuować umowy. Oświadczenie takie może być złożone po raz pierwszy co najmniej 35 dni przed datą 31 sierpnia 2021 r. i później co 12 miesięcy.
5. rodzaj zabezpieczenia należności kredytowych Banku (warunkowa cesja wierzytelności) pozostaje niezmieniony,
6. zmiana struktury zabezpieczenia Funduszu 2 w postaci zwiększenia limitu portfeli wierzytelności nabytych przez Fundusz 2 przed dniem 1 marca 2012 r. z nie więcej niż 30% na nie więcej niż 50%,
7. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia przez Fundusz 1 i Fundusz 2 w postaci warunkowej cesji wierzytelności w wysokości 80 mln zł,
8. ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Banku pozostaje niezmienne i wynosi nie mniej niż 150% wartości wykorzystanego limitu kredytowego przez każdy z tych funduszy.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych oraz nie zmieniły się w sposób istotny w porównaniu z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi, o których informowała Spółka.

Pliki do pobrania