Raport nr 8/2019
15:22 11.03.2019

Powzięcie wiedzy o treści wniesionego przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce i innym podmiotom o zapłatę odszkodowania w kwocie 51.847.764 zł

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o treści pozwu z dnia 9 stycznia 2019 r. złożonego przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Powód”) do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Spółce, byłym członkom Zarządu Spółki – Pawłowi Szewczykowi i Janowi Lisickiemu oraz Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (łącznie „Pozwani”), o zapłatę solidarnie przez Pozwanych na rzecz Powoda odszkodowania w kwocie 51.847.764 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, z ograniczeniem odpowiedzialności pozwanego Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. do kwoty 2.260.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Kwota objęta żądaniem pozwu ma odpowiadać równowartości szkody poniesionej przez Powoda na skutek nabycia przez Powoda akcji Emitenta po jakoby zawyżonej cenie, ustalonej na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych danych, zawartych m.in. w sprawozdaniach finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2014/2015, i skorygowanych w następnych latach podatkowych oraz takich, które w ocenie Powoda powinny zostać skorygowane.

 

Spółka uznaje żądanie zawarte w ww. pozwie za bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się mu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym. Argumentacja prezentowana w pozwie pokrywa się w istotnej części z twierdzeniami Powoda prezentowanymi w innych pozwach inicjujących postępowania sądowe pomiędzy Powodem a Spółką, o których Spółka informowała w ramach raportów bieżących nr 93/2016, 65/2017, 56/2018. Szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na ww. pozew.

Pliki do pobrania