Raport nr 47/2018
17:15 18.09.2018

Sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje opinię spółki Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Biegły”) jako rewidenta ds. szczególnych w Spółce wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS celem zbadania zagadnienia wskazanego w projekcie uchwały przedłożonym przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A., wraz z odnośnym wnioskiem o jej podjęcie – pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wznowionego w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r.

 

Zarząd Spółki po wstępnym zapoznaniu się z raportem Biegłego ma istotne zastrzeżenia co do wniosków i poglądów w nim zawartych. Zarząd przekaże odrębnym raportem bieżącym swoje szczegółowe stanowisko w przedmiotowej kwestii.