Raport nr 43/2019
13:10 7.10.2019

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 07 października 2019 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. w dniu 25 września 2019 roku (o czym informowano raportem bieżącym nr 40/2019 z dnia 25 września 2019 r.) dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie.

Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Bogdan Dzudzewicz, Wiceprzewodniczącym Pan Marcin Okoński, Sekretarzem Pan Karol Sowa.

 

Ponadto, na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu Spółki („Komitet”) ustalając jednocześnie jego skład na 3 osoby.

W skład Komitetu zostali powołani:

1)      Bogdan Dzudzewicz (Przewodniczący Komitetu)

2)      Daniel Dąbrowski

3)      Karol Szymański

 

Pliki do pobrania