Raport nr 64/2016
18:41 5.09.2016

Wykup obligacji serii U03 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 września 2016 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii U03 wyemitowanych przez Spółkę, tym samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona.
Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2012 r. o emisji 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii U03, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100), w ramach emisji prywatnej („Obligacje”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 5 marca 2012r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 4,5 roku z terminem wykupu 5 września 2016 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 5,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych.
Obligacje zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdą przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji, obligatariuszom wypłacono w dniu dzisiejszym odsetki za ostatni okres odsetkowy. Łączna kwota wypłacona obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji wynosiła 31.125.300 zł (trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych), w tym wartość nominalna 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy 1.125.300 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych). W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.