26 sierpnia 2021

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso

26 sierpnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt programu emisji obligacji spółki. W jego ramach Kredyt Inkaso może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł.

Kredyt Inkaso otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie programu prospektowych emisji obligacji publicznych do łącznej kwoty 150 mln zł. Prospekt został zatwierdzony 26 sierpnia 2021 r., o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 32/2021. Pierwsza emisja w ramach opisywanego programu planowana jest już na jesień obecnego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Spółki.

Kredyt Inkaso dynamicznie się rozwija. Pozyskujemy wybitnych ekspertów o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami, którzy wraz z wieloletnimi członkami naszego zespołu budują coraz efektywniejszą organizację. Kolejnym etapem na naszej drodze jest zakup nowych portfeli wierzytelności, które zapewnią spółce wzrost w kolejnych latach i pozwolą wykorzystać w pełni potencjał i możliwości zbudowanego zespołu. Planowana emisja obligacji pomoże spółce w realizacji tego celu – mówi Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso – Z drugiej strony inwestorzy obecni na rynku obligacji korporacyjnych otrzymają możliwość wzbogacenia swego portfela o obligacje podmiotu, który osiąga bardzo dobre wyniki w branży zarządzania wierzytelnościami, czyli branży stabilnej i antycyklicznej, wykazującej odporność na negatywne skutki pandemii COVID-19 – dodaje Maciej Szymański.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.