13 lipca 2023

Spektakularny sukces emisji obligacji serii N1 Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso, jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, w ramach trwających od 19 czerwca do 4  lipca br. zapisów, uplasował na rynku obligacje serii N1 o wartości 18 mln zł. Złożone zapisy przewyższyły wartość oferty. To już druga emisja obligacji Kredyt Inkaso w tym roku zakończona pełnym sukcesem; poprzednia – serii M1 – została zredukowana o 11%.  Dotychczas Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 48 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione.

Kredyt Inkaso zaproponował inwestorom w ramach oferty publicznej nabycie do 18.000 obligacji serii N1 z terminem wykupu wynoszącym 4 lata, o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek.

Złożone zapisy przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.

– Spektakularny sukces emisji obligacji serii N1 to odzwierciedlenie wiarygodności Kredyt Inkaso i naszego zespołu w oczach inwestorów. Od kilku kwartałów notujemy rekordowe poziomy odzysków, co wyraźnie pokazuje, że nasze działania na rzecz  poprawy efektywności operacyjnej, inwestycje w nowe technologie oraz transformacja  kultury organizacyjnej przynoszą wymierne efekty. Jest to dla nas z pewnością powód do biznesowej satysfakcji i motywacja do dalszego rozwijania spółki – podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

– To kolejna emisja naszych obligacji zakończona pełnym sukcesem. Jej skala zaspokaja nasze aktualne potrzeby w obecnym kwartale, ale już przygotowujemy kolejną ofertę dla inwestorów indywidualnych w ramach tego samego prospektu. Wobec tak dużego zainteresowania naszymi instrumentami dłużnymi oraz niemalejącego apetytu na dalsze dynamiczne zwiększanie skali działania z naszej strony, wrócimy na rynek ponownie prawdopodobnie już po wakacjach – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kolejne emisje obligacji planowane są jeszcze w tym roku. Od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już  49 serii obligacji o wartości 1,49 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione. Świadczenia z tytułu wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji były zawsze regulowane przez spółkę terminowo.

Grupa Kredyt Inkaso może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników zadłużenia w branży – relacja długu netto do kapitałów własnych kształtowała się na poziomie 0,85 na dzień 31.12.2022 r. W zakończonym 31 marca roku obrotowym 2022/23 spółka osiągnęła 317,5 mln zł odzysków. Zwiększyła również nakłady na wierzytelności o ponad 200 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Pełne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie rocznym, którego publikacja jest zaplanowana na 17 lipca.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 49 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.