Kierunki rozwoju

Założenia strategiczne Grupy Kapitałowej

Głównym założeniem działalności Grupy Kapitałowej w latach 2017-2019 jest osiąganie systematycznego wzrostu przychodów poprzez rozwój skali działalności, zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku rumuńskim.

Równolegle ze wzrostem przychodów Grupa zamierza podejmować działania zmierzające do utrzymania marży operacyjnej na prowadzonej działalności, w szczególności dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności.

Dążąc do poprawy efektywności wykorzystania posiadanych aktywów, Grupa zamierza systematycznie optymalizować model zarządzania przejętymi nieruchomościami oraz dezinwestycji majątkowej i kapitałowej.

Prócz powyższych procesów, Grupa zamierza położyć nacisk na wzrost jakości zarządzania. Wpływ na osiągnięte efekty będzie miało w szczególności wypracowanie docelowego modelu operacyjnego procesów, wprowadzenie metodyki zarządzania przez cele (MBO) oraz usprawnienie zasad budżetowania wewnętrznego.

Dla realizacji zaplanowanych działań niezbędne jest ciągłe rozwijanie zasobów ludzkich. Dążąc do realizacji tego celu, Grupa pracuje nad zbudowaniem kultury organizacyjnej nastawionej na rozwój pracowników i ich kompetencji oraz rozszerzeniem systemu motywacyjnego wynagradzania.

Równie ważnym obszarem, jest rozwój technologii informatycznych i innowacji technologicznych oraz usprawnienie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych. Grupa będzie dążyła do wprowadzenia modelu, w którym prowadzenie działalności i podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych opiera się na bezpośredniej analizie baz danych posiadanych przez Spółkę.

Uważamy, że najistotniejszymi czynnikami zewnętrznymi warunkującymi rozwój Grupy są:

 • utrzymanie i rozwój polityki zbywania wierzytelności przez usługodawców usług powszechnych i sektor bankowy,
 • brak działań prawnych lub organizacyjnych ze strony administracji i ustawodawcy mogących wprowadzić bądź formalne, bądź faktyczne ograniczenia w zbywaniu bądź dochodzeniu wierzytelności przez wierzycieli innych niż pierwotni,
 • sytuacja ekonomiczna w skali makro umożliwiająca ekonomicznie racjonalne dalsze pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności, bądź to w postaci długu bądź w postaci kapitałów własnych,
 • brak zjawiska hiperinflacji,
 • utrzymanie przez naszego partnera – Kancelarię Prawniczą FORUM – zdolności przyjmowania istotnie zwiększających się ilości nowych spraw i ich obsługi oraz podtrzymanie współpracy w istniejącym modelu.

Spośród czynników wewnętrznych dla rozwoju Grupy w naszej ocenie najważniejsze znaczenie będą miały:

 • utrzymanie zdolności obsługi zwiększającej się istotnie ilości kupowanych i obsługiwanych spraw – sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
 • sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. umożliwiająca dalsze pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności, bądź to w postaci długu bądź w postaci kapitałów własnych,
 • sytuacja ekonomiczna w skali makro umożliwiająca ekonomicznie racjonalne dalsze pozyskiwanie środków finansowych na rozwój działalności, bądź to w postaci długu bądź w postaci kapitałów własnych,
 • adekwatny do zwiększającej się liczby prowadzonych spraw rozwój kompetencji oraz zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego działania Kredyt Inkaso S.A. jako centrum decyzyjnego,
 • kontynuacja zatrudnienia kluczowych pracowników Grupy, w tym członków Zarządu,
 • rozwój kadry średniego szczebla zarządzania.

PRZYSZŁOŚĆ

Kluczowe kierunki rozwoju

 • Osiąganie systematycznego wzrostu przychodów poprzez rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych
 • Koncentracja na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych
 • Koncentracja na wzrośnie organicznym w przypadku rynków, gdzie Spółka jest już obecna
 • Możliwe akwizycje w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne
 • Wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności
 • Optymalizacja modelu zarządzania przejętymi nieruchomościami oraz dezinwestycje majątkowe w celu poprawy efektywności wykorzystania posiadanych aktywów
 • Rozwój technologii informatycznych i innowacji technologicznych oraz usprawnienie obecnie wykorzystywanych systemów informatycznych w ramach organizacji
 • Dalszy rozwój systemu odzyskiwania wierzytelności z zaawansowanymi narzędziami statystycznymi, analizą danych i modelami scoringowymi, wykorzystującego machine learning będzie miało pozytywny wpływ na efektywność procesu
  • modyfikacja segmentacji klientów dla efektywniejszego i bardziej elastycznego odzyskiwania wierzytelności
  • dalsza automatyzacja procesu dla jego przyśpieszenia i lepszej analizy rezultatów
 • Dalszy rozwój systemu i procesów zarządzania danymi m.in. lokalizowania dłużników i scentralizowanej bazy danych mających pozytywny wpływ na skuteczność kontaktu z dłużnikami, odzyskiwanie wierzytelności
 • Wdrażanie najlepszych praktyk i innowacji w branży zarządzania wierzytelnościami m.in. systemów natychmiastowej płatności dla dłużników – internetowego panelu użytkownika, terminali płatniczych, płatności internetowych i usługi Pay-By-Link (od grudnia 2017 r.)
 • Planowany rozwój windykacji na zlecenie pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów.

Wpłaty od dłużników

Kapitał własny i dług netto

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto / kapitał własny