24 listopada 2022

Barbara Rudziks stanęła na czele zarządu Kredyt Inkaso

Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. na wniosek Zarządu dokonała zmiany ról osób pełniących funkcje zarządcze w Spółce. Barbara Rudziks została powołana na stanowisko prezesa, a Maciej Szymański na stanowisko wiceprezesa Spółki.

24 listopada br. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Kredyt Inkaso S.A. powołała Barbarę Rudziks na stanowisko prezesa Zarządu. Maciejowi Szymańskiemu, piastującemu do tej pory stanowisko prezesa Zarządu, została powierzona funkcja wiceprezesa. Zmiana ról jest motywowana potrzebą optymalnego wykorzystania doświadczeń i kompetencji w ramach zarządu na obecnym etapie rozwoju spółki.

Barbara Rudziks jest ekspertką w zarządzaniu spółkami z branży finansowej, specjalizującą się w transformacji organizacji i doskonaleniu procesów. Z Kredyt Inkaso S.A. związana jest od kwietnia 2020 r., kiedy objęła stanowisko wiceprezesa Zarządu. Od tego czasu nieprzerwanie odpowiada za zarządzanie operacyjne spółką, w tym za zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności, transformację operacyjną Grupy Kapitałowej, doskonalenie procesów, wzrost efektywności i skuteczności działań operacyjnych. Wcześniej piastowała funkcje prezesa oraz wiceprezesa zarządu w spółkach z branży finansowej. Przez blisko dekadę związana była z jedną z wiodących spółek z branży zarządzania wierzytelności (BEST S.A.), gdzie pełniła rolę wiceprezesa Zarządu. Natomiast wcześniej przez 11 lat zajmowała stanowiska kierownicze w międzynarodowej instytucji bankowej (GE Money Bank S.A.). Ukończyła studia magisterskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Dziękuję Radzie Nadzorczej za zaufanie, którym mnie obdarzyła. Do rekomendacji o zmianie ról w ramach Zarządu dojrzewaliśmy wspólnie od dłuższego czasu. To dowód wewnętrznego zaufania, zrozumienia i umiejętności dzielenia się obowiązkami w sposób, który jest w danej chwili najlepszy dla całej organizacji. Ta decyzja potwierdza również dotychczasową dobrą współpracę w ramach obecnego Zarządu i chęć jej kontynuacji w takim samym składziepowiedziała Barbara Rudziks, prezes Zarządu Kredyt Inkaso.

Maciej Szymański w roli wiceprezesa Spółki zachowa odpowiedzialność za część obszarów funkcjonowania spółki, a jego kluczowym zadaniem będzie przeprowadzenie procesu przeglądu opcji strategicznych, do którego spółka obecnie się przygotowuje.

W trakcie moich ponad 20 – letnich doświadczeń w pełnieniu funkcji CEO wyrobiłem sobie silne przekonanie, że w biznesie chodzi przede wszystkim o optymalne wykorzystanie kompetencji, doświadczeń i talentów poszczególnych członków zespołu dla dobra firmy. Cztery lata temu, kiedy zrezygnowałem z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zostałem powołany do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, Spółka Kredyt Inkaso miała duży potencjał, ale wymagała wielu pilnych zmian, a sytuacja rynkowa była dość trudna. Dzisiaj Spółka jest w zupełnie innym miejscu. W dużej mierze dzięki pracy i zaangażowaniu Barbary Rudziks oraz kierowanego przez nią zespołu, ponieważ od dwóch lat to Barbara była odpowiedzialna za kluczowe obszary dla rozwoju Spółki. – powiedział Maciej Szymański, wiceprezes zarządu Kredyt Inkaso. – Jestem autorem aktualnego składu Zarządu i uważam, że przejęcie przez Barbarę steru w Zarządzie Kredyt Inkaso S.A. to rozwiązanie dla naszej Spółki optymalne, więc naturalną rzeczą było zarekomendować je Radzie Nadzorczej. Z obszarów w firmie, które wymagają jeszcze naprawy, z pewnością pozostaje kwestia uporządkowania sytuacji w akcjonariacie i to zadanie będzie dalej spoczywało na moich barkachdodał Maciej Szymański.

Barbara Rudziks jest pierwszą kobietą pełniącą funkcję prezesa Zarządu w spółce zarządzającej wierzytelnościami notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kredyt Inkaso S.A. jest również jedną z nielicznych spółek giełdowych, w której jest równy podział stanowisk w Zarządzie pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Grupa Kredyt Inkaso notuje rekordowe w swojej historii poziomy spłat. W skali roku obrotowego 2021/22 z tego tytułu organizacja pozyskała 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25 proc. O 25 proc. wzrosła również kwota odzysku przypadającego na jednego pracownika. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 (w przypadku Kredyt Inkaso S.A. przypadającego na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.), wpłaty od dłużników osiągnęły z kolei pierwszy raz w historii organizacji poziom 79 mln zł. Przychody netto Grupy ukształtowały się na poziomie 56,5 mln zł (+22% r/r), a EBITDA gotówkowa – 47,4 mln zł (+9% r/r). W opisywanym kwartale zysk netto wyniósł z kolei 14,7 mln zł, co stanowi wzrost o 125 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kontakt dla mediów:
mail: press@kredytinkaso.pl
tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso
Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.