Raporty bieżące

Zakres dat: SZUKAJ
Data/Godzina Numer Tytuł Udostępnij
27/04/2023 18:10 17/2023 Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w IV kwartale 2022/2023 r.
25/04/2023 09:09 16/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.
18/04/2023 12:01 15/2023 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii M1 – uzupełnienie informacji
17/04/2023 15:00 14/2023 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M1 na rynku regulowanym
14/04/2023 15:06 13/2023 Podsumowanie emisji obligacji serii M1
13/04/2023 17:48 12/2023 Warunkowe dopuszczenie obligacji serii M1 do obrotu na rynku regulowanym
11/04/2023 15:51 11/2023 Warunkowy przydział obligacji serii M1
11/04/2023 11:17 10/2023 Warunkowa rejestracja obligacji serii M1 w KDPW
04/04/2023 20:02 9/2023 Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
04/04/2023 15:35 8/2023 Informacja o oddaleniu apelacji akcjonariusza Spółki od wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
23/03/2023 14:43 7/2023 Informacja o oddaleniu apelacji byłego członka Rady Nadzorczej od wyroku oddalającego powództwo przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
17/03/2023 17:47 6/2023 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii M1 w ramach oferty publicznej
15/03/2023 17:24 5/2023 Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego
10/03/2023 17:28 4/2023 Zaskarżenie przez Emitenta postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi Emitenta na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
21/02/2023 17:11 3/2023 Informacja o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce
16/02/2023 20:31 2/2023 Zatwierdzenie prospektu podstawowego
18/01/2023 14:02 1/2023 Informacja o doręczeniu apelacji od wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
21/12/2022 14:37 67/2022 Informacja o zaskarżeniu postanowienia sądu rejestrowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce
12/12/2022 08:32 66/2022 Informacja o wydaniu przez sąd rejestrowy nieprawomocnego postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce
24/11/2022 15:00 65/2022 Zmiana funkcji pełnionych przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki
25/10/2022 16:47 64/2022 Powołanie osoby zarządzającej
11/10/2022 14:48 63/2022 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
05/10/2022 12:44 62/2022 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 r.
30/09/2022 19:28 61/2022 Powołanie osób nadzorujących
30/09/2022 19:21 60/2022 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2022 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono
29/09/2022 18:01 59/2022 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych.
28/09/2022 12:24 58/2022 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r.
22/09/2022 17:02 57/2022 Ustanowienie programu emisji
12/09/2022 18:30 56/2022 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.
12/09/2022 18:25 55/2022 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r. w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał
09/09/2022 19:14 54/2022 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022 r.
09/09/2022 18:34 53/2022 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii K1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
09/09/2022 13:46 52/2022 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2022
06/09/2022 09:17 51/2022 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii K1
02/09/2022 17:14 50/2022 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia
26/08/2022 13:39 49/2022 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1, I1 oraz L1 – uzupełnienie informacji
12/08/2022 09:44 48/2022 Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii L1 w obrocie na rynku regulowanym
11/08/2022 17:21 47/2022 Zmiana adresu siedziby Spółki
09/08/2022 13:31 46/2022 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
08/08/2022 18:12 45/2022 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 – uzupełnienie informacji.
08/08/2022 18:06 44/2022 Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
03/08/2022 17:40 43/2022 Zmiana umowy o ustanowienie linii kredytowej w jednostkach zależnych
03/08/2022 13:04 42/2022 Dopuszczenie obligacji serii L1 do obrotu giełdowego
01/08/2022 12:09 41/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii L1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
01/08/2022 10:24 40/2022 Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych
27/07/2022 18:39 39/2022 Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
20/07/2022 08:46 38/2022 Aktualizacja informacji dot. skutków prawnych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w dniu 6 lipca 2022 r. w toku postępowania o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
15/07/2022 18:24 37/2022 Zatwierdzenie suplementu nr 6 do prospektu podstawowego
13/07/2022 20:57 36/2022 Informacja o doręczeniu Spółce pozwu o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
04/07/2022 17:03 35/2022 Emisja obligacji serii L1 w ramach publicznego programu emisji obligacji
10/06/2022 17:28 34/2022 Aktualizacja informacji na temat oceny sytuacji i zidentyfikowanych ryzyk w zakresie działalności operacyjnej Grupy na rynku w Rosji
16/05/2022 21:25 33/2022 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzania MAR
12/05/2022 08:00 32/2022 Rezygnacja osoby zarządzającej
10/05/2022 13:13 31/2022 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu
29/04/2022 16:06 30/2022 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r.
28/04/2022 14:39 29/2022 Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii I1 w obrocie na rynku regulowanym
26/04/2022 17:13 28/2022 Wykup całości obligacji serii F1.
26/04/2022 17:08 27/2022 Ustanowienie pakietu zabezpieczeń obligacji serii K1.
25/04/2022 21:05 26/2022 Powołanie osób nadzorujących
25/04/2022 21:00 25/2022 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
22/04/2022 20:32 24/2022 Opinia Zarządu Spółki dotycząca wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
22/04/2022 12:20 23/2022 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.
21/04/2022 16:10 22/2022 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii I1 – uzupełnienie informacji.
15/04/2022 10:20 21/2022 Dopuszczenie obligacji serii I1 do obrotu na rynku regulowanym.
12/04/2022 14:44 20/2022 Warunkowa rejestracja obligacji serii I1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
11/04/2022 18:03 19/2022 Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii I1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
07/04/2022 15:11 18/2022 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
05/04/2022 09:35 17/2022 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r.
01/04/2022 17:10 16/2022 Zatwierdzenie suplementu nr 5 do prospektu podstawowego.
31/03/2022 14:35 10/2022K Korekta raportu nr 10/2020 z dnia 24 marca 2022 r.
29/03/2022 16:38 15/2022 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał.
29/03/2022 15:00 14/2022 Informacja o umorzeniu obligacji serii B1, G1 oraz części obligacji serii F1 i H1
28/03/2022 11:26 13/2022 Przydział obligacji serii K1
28/03/2022 11:22 12/2022 Przydział obligacji serii J1
25/03/2022 20:59 11/2022 Żądanie przedterminowego wykupu całości obligacji serii F1 z inicjatywy Emitenta.
24/03/2022 20:46 10/2022 Emisja obligacji serii J1.
24/03/2022 10:48 9/2022 Emisja obligacji serii K1.
17/03/2022 16:29 8/2022 Zatwierdzenie suplementu nr 4 do prospektu podstawowego.
16/03/2022 14:52 7/2022 Zatwierdzenie suplementu nr 3 do prospektu podstawowego
11/03/2022 18:35 6/2022 Podstawowe informacje dotyczące oceny sytuacji i zidentyfikowanych ryzyk w zakresie działalności operacyjnej Grupy na rynku w Rosji
11/03/2022 17:01 5/2022 Korekta skróconego skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022
02/03/2022 23:24 4/2022 Emisja obligacji serii I1 w ramach publicznego programu emisji obligacji
18/02/2022 18:07 3/2022 Złożenie przez podmiot pośrednio zależny od Spółki wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zezwolenia zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
18/02/2022 15:50 2/2022 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2021 r. i kończącego się 31 marca 2022 r.
10/02/2022 14:46 1/2022 K Korekta treści raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 04 lutego 2022 r.
04/02/2022 12:26 1/2022 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
20/12/2021 17:06 62/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A.
16/12/2021 13:23 61/2021 Zatwierdzenie suplementu nr 2 do prospektu podstawowego
23/11/2021 13:48 60/2021 Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii H1 w obrocie na rynku regulowanym.
16/11/2021 11:55 59/2021 Dopuszczenie obligacji serii H1 do obrotu na rynku regulowanym.
29/10/2021 19:07 58/2021 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 – uzupełnienie informacji.
29/10/2021 17:28 57/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
22/10/2021 14:51 56/2021 Rejestracja obligacji serii H1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
21/10/2021 17:39 55/2021 Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.
19/10/2021 17:22 54/2021 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
18/10/2021 17:43 53/2021 Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez członków Rady Nadzorczej Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 13/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
15/10/2021 15:32 52/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
14/10/2021 17:07 51/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
14/10/2021 17:03 50/2021 Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
13/10/2021 14:55 49/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
12/10/2021 17:01 48/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
11/10/2021 17:44 47/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
08/10/2021 16:52 46/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę
06/10/2021 17:42 45/2021 Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego
04/10/2021 19:34 44/2021 Rozpoczęcie skupu obligacji serii PA01 wyemitowanych przez Spółkę.
01/10/2021 14:04 43/2021 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września2021 r.
30/09/2021 14:13 42/2021 Emisja obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji
29/09/2021 18:49 41/2021 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
28/09/2021 20:57 40/2021 Rozpoczęcie projektu utworzenia spółki akcyjnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
28/09/2021 19:55 39/2021 Stanowisko Zarządu w sprawie uzasadnienia zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2021 r.
28/09/2021 13:58 38/2021 Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
22/09/2021 17:47 37/2021 Informacja o uprawomocnieniu się wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
20/09/2021 16:23 36/2021 Rozpoczęcie skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
10/09/2021 15:03 35/2021 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
09/09/2021 12:54 34/2021 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2021 r.
02/09/2021 17:17 33/2021 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia
26/08/2021 18:14 32/2021 Zatwierdzenie prospektu podstawowego
23/08/2021 16:32 31/2021 Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
28/07/2021 18:50 30/2021 Rezygnacja z członkostwa w Komitecie Audytu i z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz powołanie nowego członka Komitetu Audytu.
06/07/2021 17:00 29/2021 Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.
05/07/2021 22:43 28/2021 Informacja o wstępnym wyniku finansowym Kredyt Inkaso S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.
02/07/2021 16:26 27/2021 Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 2 lipca 2021 r.; zmiany do warunków emisji obligacji serii B1 i G1.
25/06/2021 17:29 26/2021 Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o ustalenie istnienia uchwały o odwołaniu Macieja Jerzego Szymańskiego oraz o stwierdzenie nieważności uchwały 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r.
25/06/2021 08:47 25/2021 Możliwość zawarcia z Emitentem umowy w sprawie dodatkowej jednorazowej opłaty za uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy i wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1
25/06/2021 08:40 24/2021 Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 2 lipca 2021 r.
18/06/2021 16:51 23/2021 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r.
09/06/2021 21:16 22/2021 Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
01/06/2021 15:16 21/2021 Powołanie prokurenta
01/06/2021 13:33 20/2021 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2021 r.
31/05/2021 19:49 19/2021 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
24/05/2021 19:46 18/2021 Powołanie osób nadzorujących
24/05/2021 19:40 17/2021 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
24/05/2021 07:40 16/2021 Informacje udzielone akcjonariuszowi Spółki poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
18/05/2021 07:30 15/2021 Powołanie osób zarządzających
14/05/2021 19:39 14/2021 Informacja o umorzeniu przez Sąd, w części, postępowania z powództwa akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie dotyczącym udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki
06/05/2021 17:10 13/2021 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
30/04/2021 13:44 12/2021 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.
29/04/2021 18:34 11/2021 Informacja o uchyleniu przez sąd odwoławczy udzielonego akcjonariuszowi Spółki zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały oraz ustalenie istnienia innej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
27/04/2021 21:04 10/2021 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał.
27/04/2021 20:38 9/2021 Otrzymanie zawiadomień o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
23/04/2021 17:08 8/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. i kończącym się 31 marca 2022 r.
20/04/2021 17:55 7/2021 Ustanowienie trzeciego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1.
08/03/2021 16:38 6/2021 Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego w całości powództwo byłego członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
19/02/2021 12:49 5/2021 Informacja o dokonaniu likwidacji funduszu Lumen Profit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
12/02/2021 17:01 4/2021 Aktualizacja informacji w zakresie oceny skutków postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
21/01/2021 22:37 3/2021 Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
18/01/2021 17:23 2/2021 Korekta uzupełniająca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy 2019/2020
05/01/2021 17:03 1/2021 Informacja o dokonaniu zmian w umowach kredytowych zawartych przez jednostki zależne
28/12/2020 16:15 35/2020 Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, E1, F1 oraz G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmiany warunków emisji obligacji
23/12/2020 18:26 34/2020 Informacja w sprawie projektów uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.
20/12/2020 12:27 33/2020 Projekty uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.
10/12/2020 16:47 32/2020 Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji Spółki
07/12/2020 20:32 31/2020 Informacja o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
07/12/2020 17:01 27/2020 K Korekta treści raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
04/12/2020 17:36 30/2020 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
02/12/2020 18:18 29/2020 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 listopada 2020 r.
27/11/2020 17:37 28/2020 Powołanie osób nadzorujących
27/11/2020 17:31 27/2020 treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2020 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
27/11/2020 09:11 26/2020 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych.
25/11/2020 17:37 25/2020 Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie dotyczącego pozwu Spółki o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami.
23/11/2020 15:27 24/2020 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2020 r. i kończącego się 31 marca 2021.
19/11/2020 17:46 23/2020 Informacja o dokonaniu likwidacji funduszy Lumen
19/11/2020 14:59 22/2020 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r.
12/11/2020 11:44 21/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
09/11/2020 16:58 20/2020 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
09/11/2020 07:56 19/2020 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020
30/10/2020 17:49 18/2020 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
13/10/2020 15:39 17/2020 zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. i kończący się 31 marca 2021 r
25/09/2020 16:28 16/2020 Informacja dotycząca istotnej zmiany wartości portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso.
07/08/2020 08:16 15/2020 Informacja o odwołaniu prokurenta Spółki.
21/07/2020 12:14 14/2020 Informacja o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym.
08/06/2020 16:23 13/2020 Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.
03/06/2020 11:13 12/2020 Rezygnacja osoby zarządzającej
27/04/2020 11:46 11/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. i kończącym się 31 marca 2021 r.
24/04/2020 15:38 10/2020 Informacja o kolejnym etapie procesu mającego na celu likwidacje funduszy Lumen.
16/04/2020 15:37 9/2020 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 16 kwietnia 2020 r.
10/04/2020 12:10 8/2020 Informacja o zmianie lokalizacji Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
06/04/2020 11:22 7/2020 Powołanie osób zarządzających
26/03/2020 14:57 6/2020 Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
26/03/2020 13:26 5/2020 Informacja o odwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
26/03/2020 09:20 4/2020 Rezygnacja osoby zarządzającej
20/03/2020 13:35 3/2020 Informacja o potencjalnym wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy kapitałowej Kredyt Inkaso.
10/03/2020 16:46 2/2020 Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.
31/01/2020 12:44 1/2020 Podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie procesu likwidacji funduszy Lumen
30/12/2019 15:20 53/2019 Wykup obligacji serii Z w celu ich umorzenia.
23/12/2019 16:33 52/2019 Zmiana warunków emisji obligacji serii B1
18/12/2019 13:49 51/2019 Częściowy wykup obligacji serii C1, D1 oraz Z w celu ich umorzenia.
13/12/2019 19:06 50/2019 Przydział obligacji serii G1
12/12/2019 18:19 49/2019 Emisja obligacji serii G1.
29/11/2019 16:14 48/2019 Rozpoczęcie działań mających na celu dochodzenie roszczeń od niektórych byłych członków Zarządu oraz podmiotów z nimi powiązanych.
28/11/2019 08:05 47/2019 Zamiar emisji obligacji serii G1
29/10/2019 16:12 46/2019 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
23/10/2019 09:13 45/2019 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii F1
09/10/2019 09:13 44/2019 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
07/10/2019 13:10 43/2019 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
03/10/2019 14:48 42/2019 Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki
02/10/2019 11:27 41/2019 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 września 2019 r.
25/09/2019 19:18 40/2019 Powołanie osób nadzorujących
25/09/2019 19:05 39/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
06/09/2019 13:03 38/2019 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
05/09/2019 08:57 37/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 września 2019 r.
29/08/2019 15:45 36/2019 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
09/08/2019 11:34 35/2019 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2019 r. i kończącego się 31 marca 2020 r
07/08/2019 13:29 34/2019 Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
23/07/2019 12:20 31/2019 K Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
15/07/2019 15:36 33/2019 Ustanowienie drugiego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1.
08/07/2019 10:30 32/2019 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 4 lipca 2019 r.
04/07/2019 16:53 31/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie w dniu 4 lipca 2019 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
03/07/2019 17:23 30/2019 zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r
25/06/2019 16:28 29/2019 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
25/06/2019 16:24 28/2019 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2019 r.
25/06/2019 11:12 27/2019 Ogłoszenie przerwy w obradach, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. przed zarządzeniem przerwy.
10/06/2019 17:56 26/2019 Ustanowienie pierwszego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1
07/06/2019 14:17 25/2019 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
04/06/2019 16:57 24/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.
30/05/2019 18:55 23/2019 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał.
30/05/2019 15:28 22/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2019 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
29/05/2019 15:16 21/2019 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych.
16/05/2019 17:08 20/2019 Informacja o oddaleniu powództwa akcjonariusza Spółki o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
10/05/2019 16:23 19/2019 informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
10/05/2019 10:23 18/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 maja 2019 r.
26/04/2019 18:27 17/2019 Częściowy wykup obligacji serii A1, C1, D1, E1 oraz Y w celu ich umorzenia.
26/04/2019 15:52 16/2019 Rozliczenie emisji obligacji serii F1
25/04/2019 15:52 15/2019 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał.
25/04/2019 12:36 14/2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2019 r. i kończącym się 31 marca 2020 r.
24/04/2019 15:01 13/2019 Warunkowy przydział obligacji serii F1
15/04/2019 18:05 12/2019 Zamiar emisji obligacji serii F1.
04/04/2019 15:36 11/2019 wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
28/03/2019 16:45 10/2019 wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii E1
15/03/2019 15:25 9/2019 Częściowy wykup obligacji serii A1 oraz C1 w celu ich umorzenia.
11/03/2019 15:22 8/2019 Powzięcie wiedzy o treści wniesionego przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce i innym podmiotom o zapłatę odszkodowania w kwocie 51.847.764 zł
27/02/2019 14:49 7/2019 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
28/01/2019 15:48 6/2019 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 stycznia 2019 r.
24/01/2019 18:24 5/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
23/01/2019 10:18 4/2019 Informacja o zgłoszeniu projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki.
21/01/2019 14:51 3/2019 Informacja o zgłoszeniu projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki.
04/01/2019 16:15 2/2019 informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
04/01/2019 09:46 1/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2019 r.
21/12/2018 13:49 57/2018 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
26/11/2018 13:51 56/2018 Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2018 r.
29/10/2018 13:44 55/2018 Wykup obligacji serii X w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji
11/10/2018 17:30 54/2018 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych.
11/10/2018 15:36 53/2018 Częściowy wykup obligacji serii C1 w celu ich umorzenia.
09/10/2018 16:17 50/2018K Korekta raportu bieżącego nr 50/2018 z 27 września 2018 r.
03/10/2018 11:29 52/2018 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2018 r.
01/10/2018 12:44 51/2018 K korekta raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 27 września 2018 r.
27/09/2018 17:24 51/2018 Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2018 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
27/09/2018 11:24 50/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
27/09/2018 09:06 49/2018 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §6 kodeksu spółek handlowych.
25/09/2018 13:45 48/2018 Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie opinii rewidenta ds. szczególnych.
18/09/2018 17:15 47/2018 Sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych
17/09/2018 15:09 46/2018 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r.
13/09/2018 17:03 45/2018 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r.
07/09/2018 18:03 44/2018 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
06/09/2018 18:27 43/2018 Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
06/09/2018 17:32 42/2018 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2018 r.
30/08/2018 17:15 41/2018 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
21/08/2018 13:02 40/2018 Powołanie osoby nadzorującej
21/08/2018 12:58 39/2018 Powołanie Prezesa Zarządu i rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
16/08/2018 16:02 38/2018 Rozliczenie emisji obligacji serii E1
16/08/2018 13:07 37/2018 Częściowy wykup obligacji serii X oraz serii Z w celu ich umorzenia.
03/08/2018 17:39 36/2018 Warunkowy przydział obligacji serii E1
31/07/2018 16:07 35/2018 Zmiana warunków emisji obligacji serii E1
23/07/2018 19:32 34/2018 Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
18/07/2018 17:55 33/2018 uzupełnienie raportu okresowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.
13/07/2018 12:52 32/2018 Emisja obligacji serii E1.
11/07/2018 21:42 31/2018 Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019
03/07/2018 17:17 30/2018 zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r
21/05/2018 14:56 29/2018 Ustanowienie linii kredytowych w jednostkach zależnych
18/05/2018 14:22 28/2018 Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w czwartym kwartale roku obrotowego 2017/2018
04/05/2018 13:19 27/2018 ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym – zmiana nazwy skróconej
02/05/2018 08:42 26/2018 Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym
27/04/2018 15:08 25/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2018 r. i kończącym się 31 marca 2019 r.
24/04/2018 17:18 24/2018 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór Komitetu Audytu.
20/04/2018 18:58 23/2018 Dopuszczenie obligacji serii PA02 do obrotu na rynku regulowanym
06/04/2018 15:52 22/2018 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji.
04/04/2018 14:53 21/2018 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 marca 2018 r.
29/03/2018 14:17 20/2018 Rejestracja obligacji serii PA02 w KDPW (rozliczenie emisji)
28/03/2018 16:06 19/2018 Powołanie osób nadzorujących
28/03/2018 16:00 18/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 marca 2018 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
26/03/2018 13:51 17/2018 Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
23/03/2018 16:14 16/2018 Powołanie osoby nadzorującej
19/03/2018 20:41 15/2018 Rezygnacja osoby nadzorującej
09/03/2018 18:13 14/2018 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2018 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
07/03/2018 19:24 13/2018 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2018 r.
01/03/2018 15:49 12/2018 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. oraz projekty uchwał.
01/03/2018 15:26 11/2018 Emisja obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji
23/02/2018 18:05 10/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
22/02/2018 17:09 9/2018 Informacja o wniesieniu przez członka Rady Nadzorczej Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
19/02/2018 19:23 8/2018 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
14/02/2018 11:50 7/2018 Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA01 w obrocie na rynku regulowanym
09/02/2018 18:45 6/2018 Dopuszczenie obligacji serii PA01 do obrotu na rynku regulowanym
09/02/2018 17:26 5/2018 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii D1
08/02/2018 15:29 4/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
08/02/2018 15:24 3/2018 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki
31/01/2018 18:12 2/2018 Istotne pozytywne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w trzecim kwartale roku obrotowego 2017/2018
15/01/2018 15:47 1/2018 Wykup obligacji serii W2 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji.
28/12/2017 17:41 68/2017 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki – uzupełnienie informacji
21/12/2017 17:31 67/2017 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości
20/12/2017 18:02 66/2017 Emisja obligacji przez podmiot zależny
20/12/2017 14:58 65/2017 Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
18/12/2017 18:45 64/2017 Rejestracja obligacji serii PA01 w KDPW (rozliczenie emisji)
14/12/2017 18:04 63/2017 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA01 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki
24/11/2017 18:51 62/2017 Emisja pierwszej serii obligacji Spółki w ramach publicznego programu emisji obligacji
23/11/2017 14:41 61/2017 Ustanowienie linii kredytowej
21/11/2017 18:37 60/2017 Powołanie osoby zarządzającej
15/11/2017 12:18 59/2017 Rezygnacja osoby zarządzającej
31/10/2017 16:33 58/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26/10/2017 15:15 57/2017 Rozliczenie emisji obligacji serii D1
25/10/2017 18:07 56/2017 Warunkowy przydział obligacji serii D1
20/10/2017 18:44 55/2017 Zmiany w składzie Komitetu Audytu Spółki
17/10/2017 16:26 54/2017 Emisja obligacji serii D1
16/10/2017 19:18 53/2017 Powołanie Komitetu Audytu Spółki
06/10/2017 20:23 52/2017 Istotne zmiany wysokości szacunkowych wpłat z tytułu wierzytelności w drugim kwartale roku obrotowego 2017/2018
06/10/2017 18:54 51/2017 Korekta skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/2018
28/09/2017 15:21 50/2017 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2017 r.
27/09/2017 17:22 49/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono
25/09/2017 17:27 48/2017 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017
20/09/2017 17:21 47/2017 Zmiana zakresu prokury
20/09/2017 16:03 46/2017 Powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
20/09/2017 12:10 45/2017 Rezygnacja osoby zarządzającej
18/09/2017 17:09 44/2017 Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji Spółki
08/09/2017 13:57 43/2017 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
07/09/2017 10:53 42/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 r.
05/09/2017 12:56 41/2017 Informacja o oddaleniu zażalenia Emitenta na postanowienie o odrzuceniu skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta ds. szczególnych
31/08/2017 19:00 40/2017 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
31/08/2017 18:49 39/2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017
24/08/2017 17:09 38/2017 Zawiadomienie o nabyciu powyżej 33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
01/08/2017 00:21 37/2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017
31/07/2017 18:27 36/2017 Zmiana warunków emisji obligacji serii Z i B1
27/07/2017 19:44 35/2017 Stanowisko Zarządu Kredyt Inkaso S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A., ogłoszonego przez Best S.A. z siedzibą w Gdyni
27/07/2017 19:31 34/2017 Istotne odchylenia w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 r. w stosunku do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 r.
26/07/2017 18:09 33/2017 Informacja uzyskana od większościowego akcjonariusza Spółki – Waterland Private Equity Investments B.V. w związku z ogłoszonym przez BEST S.A. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta
13/07/2017 11:00 32/2017 Wykup obligacji serii W1 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji
30/06/2017 15:37 31/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii C1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)
21/06/2017 18:46 30/2017 Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii C1
30/05/2017 18:42 29/2017 Powołanie osoby nadzorującej
26/05/2017 18:44 28/2017 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości
26/05/2017 13:14 27/2017 Emisja obligacji przez podmiot zależny
16/05/2017 15:57 26/2017 Rezygnacja osoby nadzorującej
09/05/2017 15:41 25/2017 Wykup obligacji serii K jednostki zależnej w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji
05/05/2017 18:31 24/2017 Informacja o oddaleniu przez sąd odwoławczy wniosku akcjonariusza Spółki o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28/04/2017 18:34 23/2017 Zaskarżenie przez Emitenta postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi Emitenta na postanowienie w sprawie wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych w Spółce
28/04/2017 15:54 22/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.
21/04/2017 17:45 21/2017 Informacja o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie sądowe o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce