Raport nr 29/2018
14:56 21.05.2018

Ustanowienie linii kredytowych w jednostkach zależnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2018 r. jednostki zależne Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 1”) i Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz 2”) zawarły umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) o ustanowienie linii kredytowej.

Umowa zawarta przez Fundusz 2 stanowi umowę uzupełniającą do uprzednio ustanowionej linii kredytowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.(„Umowa 2”) natomiast dla Funduszu 1 jest to nowo zawarta umowa („Umowa 1”).

Fundusz 1 oraz Fundusz 2 mogą wykorzystać pozyskane środki na działalność gospodarczą, w tym finansowanie oraz refinansowania portfeli wierzytelności.

Zgodnie z Umową 1 Bank udostępni środki do wysokości 90.000.000 zł („Limit 1”) z tym zastrzeżeniem, że łączna kwota pozostających do spłaty kredytowań nie powinna przekroczyć Limitu 1 w jakimkolwiek czasie, natomiast zgodnie z Umowa 2 Bank udostępni środki do wysokości 50.000.000 zł („Limit 2”) na analogicznych warunkach jak powyżej. Na dzień przekazania raportu kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu uprzednio ustanowionej linii kredytowej dla Funduszu 2 wynosi ok. 38 mln zł.

Okres dostępności kredytowania dla Funduszu 1 rozpoczyna się od zawarcia Umowy 1, a kończy 31 sierpnia 2019 r., natomiast dostępności kredytowania dla Funduszu 2 rozpoczyna się od zawarcia Umowy, a kończy 31 sierpnia 2018 r. Jednakże data końcowa zostanie przedłużona o kolejne 12 miesięcy jeżeli ani Bank ani Fundusz 1 lub Fundusz 2 nie złożą na co najmniej 35 dni przed upływem terminu oświadczenia, że nie chcą kontynuować linii kredytowej. Maksymalną datą do jakiej może być przedłużany termin końcowy dla Umowy 1 to 31 sierpnia 2029 r. natomiast dla Umowy 2 to 31 sierpnia 2028 r.

Kredyty dla Funduszu 1 i Funduszu 2 są nieprzyrzeczone. Bank nie ma żadnych zobowiązań wynikających z Umowy 1 i Umowy 2, a wniosek o wykorzystanie Limitu 1 i Limitu 2 wymaga uprzedniej zgody Banku wydawanej według jego własnego uznania.

W przypadku dokonania pobrania okres kredytowania dla Umowy 1 oraz Umowy 2 wynosi 36 miesięcy, a pobrana kwota pozostaje do spłaty w równych ratach płatnych kwartalnie, odsetki są również płatne kwartalnie wg stopy WIBOR3M + marża 2,25% w skali roku w przypadku Umowy 1, natomiast dla Umowy 2 marża wynosi 2,5% w skali roku dla każdego kredytowania zaciągniętego przed lub w dniu 23 marca 2018 r. a po tej dacie wynosi 2,25% w skali roku.

Wszelkie zaciągnięte kwoty w ramach Umowy 1 oraz Umowy 2 zostaną przeznaczone na działalność Funduszu 1 oraz Fundusz 2, w tym na finansowanie oraz refinansowanie portfeli wierzytelności. Ponadto Bank nie jest zobowiązany do monitorowania lub potwierdzenia przeznaczenia jakichkolwiek kwot udzielonych na podstawie umów.
Fundusz 1 i Fundusz 2 w dniu podpisania Umowy 1 i Umowy 2 spełniły wszystkie warunki zawieszające opisane w umowach tj.: dostarczył kopie uchwał właściwych organów funduszy, wyrażających zgodę na zawarcie umów oraz ustanowił zabezpieczenie.

Zabezpieczeniem linii kredytowej dla Umowy 2 jest przelew wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na Bank na podstawie warunkowej umowy przelewu z tytułu umów handlowych na zabezpieczenie z dnia 30 marca 2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21.05.2018 r. (poprzez rozszerzenie jej zakresu o nowo zawartą Umowę 2).
Zabezpieczeniem linii kredytowej dla Umowy 1 jest przelew wierzytelności stanowiących zabezpieczenie na Bank na podstawie warunkowej umowy przelewu z tytułu umów handlowych na zabezpieczenie z dnia 21 maja 2018 r.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy 1 i Umowy 2 Fundusz 1 i Fundusz 2 będą dokonywały na rzecz Banku przelewu na zabezpieczenie przysługujących funduszom wierzytelności stanowiących zabezpieczenie każdorazowo poprzez złożenie Bankowi oświadczenia o przelewie wierzytelności stanowiących zabezpieczenie.

W przypadku wystąpienia przypadków naruszenia (opisanych szczegółowo w Umowie 1 i Umowie 2), Bank może, według własnego uznania, wykonać wszelkie uprawnienia, a w szczególności:
(a) anulować Limit 1 i Limit 2 w całości lub w części;
(b) stwierdzić, że wszelkie lub jakakolwiek z wykorzystanych kwot są natychmiast, lub, jeśli dłuższy okres jest wymagany przez prawo, w najkrótszym terminie przewidzianym przez prawo (bez konieczności uprzedniego zawiadomienia o naruszeniu), i/lub
(c) wymagać, aby zostały wystawione gwarancje i/lub ustanowione zabezpieczenie przez Fundusz, jego spółkę dominującą i/lub jego podmioty powiązane w kwotach wskazanych przeze Bank w celu pełnego zabezpieczenia wszelkich wierzytelności, w którym to przypadku takie osoby muszą dostarczyć takie gwarancje i/lub ustanowić zabezpieczenia niezwłocznie.

Zarówno Umowa 1 i Umowa 2 o ustanowienie linii kredytowej jak i umowa przelewu na zabezpieczenie nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki Umowy 1 i Umowy 2 nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pliki do pobrania