Polityka dywidendy

Spółka od 2012 roku nie wypłacała dywidend.

Polityka Spółki w zakresie dywidendy niezmiennie zakłada uzależnienie jej wysokości od osiągniętych wyników finansowych i potrzeb kapitałowych związanych z zakupem kolejnych pakietów wierzytelności oraz innymi strategicznymi inwestycjami.

Stosownie do art. 395 §2 pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zgodnie z art. 395 §1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, a zatem w przypadku Spółki do końca września.

Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.