Transakcje z podmiotami powiązanymi

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisu art. 90i ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.623 ze zm.)

Data Numer transakcji Rodzaj transakcji Strony transakcji Załącznik
21.12.2023 3/2023 Aneks do umowy pożyczki Kredyt Inkaso S.A., Kredyt Inkaso Investments RO S.A. Pobierz
31.03.2023 2/2023 Umowa przelewu wierzytelności Kredyt Inkaso S.A., Kredyt Inkaso Investments RO S.A. Pobierz
27.03.2023 1/2023 Umowa pożyczki Kredyt Inkaso S.A.
Kredyt Inkaso Investments RO S.A.
Pobierz
19.02.2020 1/2020 Zawarcie porozumień gwarancyjnych Kredyt Inkaso S.A., Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., fundusze Lumen Profit 6, 8, 9, 10, 12 NS FIZ Pobierz
14.04.2020 2/2020 Umowa przelewu wierzytelności Kredyt Inkaso S.A., Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pobierz
01.07.2020 3/2020 Emisja obligacji serii AJ Kredyt Inkaso S.A., Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pobierz