Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Bogdan Dzudzewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Kredyt Inkaso S.A. od 2017 r. Pan Bogdan Dzudzewicz studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Środkowo – Europejskiego w Budapeszcie. Od 1998 r. posiada tytuł radcy prawnego. Jest współautorem pierwszych zasad corporate governance przyjętych przez GPW. Pan Bogdan Dzudzewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A. Pan Bogdan Dzudzewicz spełnia wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Marcin Okoński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W Kredyt Inkaso S.A. od 2018 r. Pan Marcin Okoński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości oraz Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu. Pan Marcin Okoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A. Pan Marcin Okoński spełnia wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Raimondo Eggink

Członek Rady Nadzorczej

W Kredyt Inkaso S.A. od 2022 r. Pan Raimondo Eggink ukończył w 1994 r. matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2010 r. uzyskał stopień doktora. W marcu 1995 r. zdobył licencję doradcy inwestycyjnego. Pan Raimondo Eggink nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A. Pan Raimondo Eggink spełnia wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Karol Sowa

Sekretarz Rady Nadzorczej

W Kredyt Inkaso S.A. od 2018 r. Pan Karol Sowa studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na którym ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego. Od 2012 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Pan Karol Sowa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A. Pan Karol Sowa spełnia wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Tomasz Karpiński

Członek Rady Nadzorczej

W Kredyt Inkaso S.A. od 2024 r. Pan Tomasz Karpiński posiada tytuł magistra bankowości i finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz tytuł magistra zarządzania międzynarodowego CEMS. Pan Tomasz Karpiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A. Pan Tomasz Karpiński nie spełnia wymogów Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Skład Komitetu Audytu Spółki:

  • Raimondo Eggink (Przewodniczący)
  • Tomasz Karpiński
  • Marcin Okoński

Do kompetencji i obowiązków Komitetu należy nadzór nad sprawozdawczością finansową, kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami w Spółce.

W szczególności do kompetencji Komitetu należy:

1) monitorowanie:

a) procesu sprawozdawczości finansowej,
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
sprawozdawczości finansowej,
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6,

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

06.09.2016

W dniu 6 września 2016 r. Spółka trzymała dwa powiadomienia, od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce oraz od osoby bliskiej wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce:

  1. Pani Monika Chadaj, osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (członkiem Rady Nadzorczej), sprzedała 300.000 sztuk akcji Kredyt  Inkaso S.A. po cenie 25,00 zł za 1 akcję; data transakcji: 01.09.2016;
  2. Pan Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu, sprzedała 9.593 sztuk akcji Kredyt  Inkaso S.A. po cenie 25,00 zł za 1 akcję; data transakcji: 01.09.2016;

04.03.2016

W dniu 4 marca 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu nadzorującego Emitenta (Osoba Zobowiązana), w którym poinformowała ona o zbyciu przez osobę bliską z Osobą Zobowiązaną 30 000 akcji Kredyt Inkaso S.A. na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) w transakcji sesyjnej zwykłej w dniu 29 lutego 2016 roku po cenie 22,00 zł za akcję. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Osobę Zobowiązaną w Zamościu w dniu 4 marca 2016 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

07.09.2015

W dniu 7 września 2015 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu nadzorującego Emitenta (Osoba Zobowiązana), w którym poinformowała ona o zbyciu przez osobę bliską z Osobą Zobowiązaną 35 515 akcji Kredyt Inkaso S.A. na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) w transakcji sesyjnej zwykłej w dniu 4 września 2015 roku po cenie 35,00 zł za akcję. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Osobę Zobowiązaną w Zamościu w dniu 7 września 2017 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

26.03.2014

W dniu 26 marca 2014 r. osoba zobowiązana Członek Zarządu (Prezes) Kredyt Inkaso S.A. Pan Paweł Szewczyk kupił 1.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 21,78 zł za 1 akcję. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Pana Pawła Szewczyka w Warszawie w dniu 26 marca 2014 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

22.04.2013

W dniu 19 kwietnia 2013 r. osoba zobowiązana Członek Zarządu (Prezes) Kredyt Inkaso S.A. Pan Paweł Szewczyk kupił 2.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,46 zł za 1 akcję. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Pana Pawła Szewczyka w Zamościu w dniu 22 kwietnia 2013 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

18.03.2013

W dniu 15 marca 2013 r. osoba zobowiązana Członek Zarządu (Prezes) Kredyt Inkaso S.A. Pan Paweł Szewczyk kupił 2.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 13,80 zł za 1 akcję. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Pana Pawła Szewczyka w Zamościu w dniu 18 marca 2013 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

06.03.2013

Osoba zobowiązana Członek Zarządu (Prezes) Kredyt Inkaso S.A. Pan Paweł Szewczyk dokonał następujących transakcji:

1) W dniu 1 marca 2013 r. kupił 1.743 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,00 zł za 1 akcję.

2) W dniu 4 marca 2013 r. kupił 300 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,47 zł za 1 akcję.

3) W dniu 5 marca 2013 r. kupił 500 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,40 zł za 1 akcję.

Miejsce i tryb zawarcia wszystkich transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonych przez Pana Pawła Szewczyka w Zamościu w dniu 5 marca 2013 r. i złożonych Spółce w tym samym dniu.

01.03.2013

W dniu 27.02.2013r. osoba zobowiązana Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. Paweł Szewczyk kupił 2.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,00 zł za 1 akcję. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Prezesa Zarządu Pawła Szewczyka w Zamościu w dniu 1 marca 2013 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

23.03.2012

Pan Artur Gornik w dniu 13 marca 2012 r. zbył bezpośrednio 167 800 sztuk akcji po cenie 14,00 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej na GPW w Warszawie (transakcja rozliczona 16 marca 2012 r.) a w dniu 22 marca 2012 r. zbył bezpośrednio 25 443 sztuk akcji po cenie 14,00 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie (transakcja do rozliczenia dnia 27 marca 2012 r.).

11 kwietnia 2011

Pani Agnieszka Buchajska w dniu 11 kwietnia 2011 r., nabyła pośrednio (za pośrednictwem RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace) 350.000 akcji serii H spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu po cenie emisyjnej 12,50 zł za 1 akcję.

07 marca 2011

Osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Emitenta Ireneusza Chadaja w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 07 marca 2011 r., o czym informację powziął w dniu 14 marca 2011r., nabyła 88.243 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

22 listopada 2010

Pani Agnieszka Buchajska zbyła poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy wszystkie posiadane bezpośrednio akcje Spółki Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu w ilości 648.107 sztuk spółce Renale Management Limited z siedzibą w Larence (w której jest podmiotem dominującym), w wyniku czego bezpośrednio nie posiada już żadnych akcji.
Obecnie zatem posiada wyłącznie pośrednio 2.676.419 akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 30,36% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”

16 listopada 2010

Pani Agnieszka Buchajska w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii E) przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2010 r., nabyła pośrednio (za pośrednictwem RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace) 340.000 akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu.

26 października 2010

Pani Agnieszka Buchajska w dniu 26.10.2010 r. zbyła poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy akcje spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu w ilości 942.500 szt. Nabywcą jest spółka pod firmą: RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace. Wobec faktu, iż jestem podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do Spółki Renale Management Limited z siedzibą w Larnace, która nabyła ode mnie wszystkie 942.500 sztuk akcji (będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia) oraz że przed transakcją Spółka ta posiadała 745.812 akcji Kredyt Inkaso S.A., obecnie posiadam pośrednio 1.688.312 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. co stanowi 29,03% kapitału zakładowego Emitenta.

1 października 2010

Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Buchajska w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 1 października 2010 r., nabyła bezpośrednio 88 107 akcji gratisowych serii F a ponadto poprzez Renale Management Limited z siedzibą w Limassol, w której Agnieszka Buchajska jest członkiem Zarządu, 41 312 akcji gratisowych serii F Spółki. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w Warszawie w dniu 11 października 2010 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

Osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA Ireneusza Chadaja w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 1 października 2010 r., nabyła 23 772 akcje gratisowe serii F Spółki. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez członka Rady Nadzorczej Ireneusza Chadaja w Zamościu w dniu 11 października 2010 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

 

25 marca 2010

Pani Monika Chadaj osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA Ireneusza Chadaj sprzedała 1390 sztuk akcji Kredyt Inkaso SA po cenie 15,70 zł. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych, transakcja sesyjna zwykła. Informację sporządzono dnia 31 marca 2010 r.

28 grudnia 2009

Agnieszka Buchajska członek RN dokonała transakcji pakietowych posesyjnych zawartych na GPW w Warszawie. W dniu 28 grudnia 2009 r. zbyła 104 500 (sto cztery tysiące pięćset) sztuk akcji po cenie 10 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu, na rzecz spółki Renale Management Limited z siedzibą w Limassol w której to Pani Agnieszka Buchajska jest podmiotem dominującym.

19 maja 2009

Agnieszka Buchajska członek RN dokonała transakcji pakietowych posesyjnych zawartych na GPW w Warszawie. W dniu 19 maja 2009 r. zbyła 600 000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji po cenie 6 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu, na rzecz spółki Renale Management Limited z siedzibą w Limassol w której to Pani Agnieszka Buchajska jest podmiotem dominującym.