Raport nr 54/2011
4.11.2011

Zawiadomienie o posiadaniu akcji Kredyt Inkaso SA i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 listopada 2011 r. otrzymał od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, informację o posiadaniu akcji Emitenta powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:

„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B informuje, że posiada powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kredyt Inkaso S.A.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 1 285 576 szt. (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowiło 9,94% udziału w obecnym kapitale oraz 9,94% głosów na WZA Spółki.
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 1 311 390 szt. (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 10,14% udziału w obecnym kapitale oraz 10,14% głosów na WZA Spółki.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji Kredyt Inkaso S.A., w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki.”