Raport nr 60/2015
30.11.2015

Powołanie osób nadzorujących Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej:

– Mariusz Banaszuk,
– Mirosław Gronicki,
– Piotr Urbańczyk.

Działalność prowadzona przez w/w osoby nadzorujące nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
W/w osoby nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A. oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.