Raport nr 39/2023
16:23 11.09.2023

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii O1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 34/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., informuje, że w dniu 11 września 2023 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii O1 („Obligacje”). Obligacje będą wyemitowane w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji („Program”).

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

RODZAJ EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Emitent wyemituje do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym cena emisyjna Obligacji zostanie ostatecznie określona przez Emitenta przed rejestracją Obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania KDPW w oparciu o wysokość ceny emisyjnej wskazanej przez subskrybentów w formularzach zapisu z przedziału między 980 PLN a 1.000 PLN.

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Całość środków z emisji Obligacji zostanie wykorzystana na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej Emitenta, z zastrzeżeniem, że środki z emisji Obligacji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek, ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza grupy kapitałowej, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI:

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone.

OPROCENTOWANIE OBLIGACJI I DATA WYKUPU:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 550 punktów bazowych.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 4 października 2027 r.

Obligacje będą wyemitowane w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ale bez konieczności sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji Obligacji.

Pliki do pobrania