Raport nr 24/2017
18:31 5.05.2017

Informacja o oddaleniu przez sąd odwoławczy wniosku akcjonariusza Spółki o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje – w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 91/2016 i nr 12/2017, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.05.2017 r., powziął wiedzę o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (I Wydział Cywilny) postanowienia z dnia 27.04.2017 r. („Postanowienie”), które zapadło w wyniku rozpatrzenia zażalenia Emitenta na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie ( XVI Wydział Gospodarczy) z dnia 21.11.2016 r. („Zaskarżone Postanowienie”) o udzieleniu, na wniosek akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), zabezpieczenia jego roszczenia przeciwko Spółce („Roszczenie”) o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.10.2016 r. („Uchwały”), tj.:

1) Uchwały nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., oraz
2) Uchwały nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.

Wcześniej ww. Sąd Okręgowy, postanowieniem z dnia 9.03.2017 r., wstrzymał wykonanie Zaskarżonego Postanowienia, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2017. Z kolei o wydaniu Zaskarżonego Postanowienia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 91/2016, natomiast o wniesieniu przez Akcjonariusza stosownego pozwu o uchylenie Uchwał – w raporcie bieżącym nr 93/2016 oraz nr 93/2016K.

Zgodnie z Postanowieniem, Sąd Apelacyjny zmienił Zaskarżone Postanowienie, w ten sposób, że oddalił ww. wniosek Akcjonariusza o zabezpieczenie Roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania Uchwał. Z treści uzasadnienia Postanowienia wynika, że w ocenie Sądu Apelacyjnego należało uznać, iż Akcjonariusz nie zdołał uprawdopodobnić istnienia po jego stronie interesu prawnego w udzieleniu wnioskowanego zabezpieczenia Roszczenia w zakresie uchylenia Uchwał nr 12/2016 i 13/2016.

Wydanie Postanowienia oznacza, że ww. zabezpieczenie Roszczenia (uprzednio orzeczone Zaskarżonym Postanowieniem) definitywnie ustało i nie obowiązuje, a Spółka i jej organy nie muszą powstrzymać się od podejmowania czynności wymagających dla ich skuteczności uwzględnienia faktu zatwierdzenia sprawozdań, których dotyczą Uchwały.

Od Postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy i jest ono prawomocne od chwili jego wydania.