Raport nr 27/2017
13:14 26.05.2017

Emisja obligacji przez podmiot zależny

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2017 r. przez podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”, „Emitent”) uchwały w sprawie emisji obligacji serii H01 („Obligacje”).

Obligacje emitowane przez Spółkę Zależną w całości zostały w ramach oferty prywatnej zaoferowane Kredyt Inkaso S.A.

Spółka Zależna wyemituje Obligacje na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Celem emisji Obligacji jest spłata zobowiązań finansowych Spółki Zależnej wynikających z uprzednio wyemitowanych obligacji, które zostały objęte przez Spółkę, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku oraz raporcie bieżącym nr 60/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka Zależna wyemituje 1250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii H01, o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 125.000.000 zł (sto dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami na imiennymi, niemającymi formy dokumentu (zdematerializowanymi) i będą zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Spółkę Zależną. Prawem właściwym dla emisji Obligacji jest prawo luksemburskie.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 4,3%. Obligacje emitowane są na okres 4 lat a termin wykupu Obligacji przypada w dniu 26 maja 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (26 listopada 2017 r., 26 maja 2018 r., 26 listopada 2018 r., 26 maja 2019 r., 26 listopada 2019 r., 26 maja 2020 r., 26 listopada 2020 r., 26 maja 2021 r.).

Spółka Zależna może dokonać w każdym czasie wcześniejszego wykupu Obligacji. Spółka Zależna zawiadomi obligatariusza o wcześniejszym wykupie Obligacji. W sytuacji wcześniejszego wykupu Spółka Zależna wykupi Obligacje po cenie równej ich wartości nominalnej wraz należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wcześniejszego wykupu.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii H01 nie są zabezpieczone.