Raport nr 82/2010
23.11.2010

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Agnieszki Buchajskiej, RENALE MANAGEMENT LIMITED, Artura Maksymiliana Górnika, Sławomira Ćwika i Moniki Chadaj informacje o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:
Od Agnieszki Buchajskiej o treści:
” Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.), a także art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii E) przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2010 r., nabyłam pośrednio (za pośrednictwem RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace) 340.000 akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia, bezpośrednio posiadałam w spółce Kredyt Inkaso S.A. 648.107 akcji, co stanowiło 11,14% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału posiadałam w spółce Kredyt Inkaso S.A. akcje w ilości 648.107 sztuk, co stanowi 7,35 % kapitału zakładowego Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wobec faktu, iż jestem podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do Spółki Renale Management Limited z siedzibą w Larnace, która nabyła w wyniku publicznej oferty akcji serii E 340.000 akcji oraz że przed tym zdarzeniem Spółka ta posiadała 1.688.312 akcji Kredyt Inkaso S.A. (co stanowiło 29,03% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu), po zarejestrowaniu podwyższenia posiadałam pośrednio 2.028.312 akcji Kredyt Inkaso S.A. co stanowiło 23,01% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 2.028.312 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 23,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Następnie w dniu 22 listopada 2010 r. zbyłam poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy wszystkie posiadane bezpośrednio akcje Spółki Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu w ilości 648.107 sztuk spółce Renale Management Limited z siedzibą w Larence (w której jestem podmiotem dominującym), w wyniku czego bezpośrednio nie posiadam już żadnych akcji.
Obecnie zatem posiadam wyłącznie pośrednio 2.676.419 akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 30,36% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”
Od Renale Management Ltd o treści:„W oparciu o regulacje art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. (akcje serii E) przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2010 r. spółka RENALE MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Larnace nabyła 340.000 akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia bezpośrednio spółka posiadała w Kredyt Inkaso S.A. 1.688.312 akcji, co stanowiło ok. 29,03% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Renale Management Ltd posiadała w Kredyt Inkaso S.A. akcje w ilości 2.028.312 co stanowiło ok. 23,01% kapitału zakładowego Spółki oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Następnie w dniu 22 listopada 2010 r. spółka Renale Management Limited z siedzibą w Larence nabyła poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy akcje Spółki Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu w ilości 648.107 sztuk. Zbywcą akcji była Pani Agnieszka Buchajska.
Obecnie zatem Renale Management Limited posiada 2.676.419 akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 30,36% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.676.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 30,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Jednocześnie informuję, że podmiot dominujący wobec Renale Management Ltd. – Agnieszka Buchajska nie posiada już żadnych akcji Kredyt Inkaso S.A.
W okresie najbliższych 12 miesięcy Renale Management Ltd. zakłada zarówno realizację transakcji kupna i sprzedaży akcji Kredyt Inkaso S.A”
Od Artura Maksymiliana Górnika o treści:
” Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439, ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A., z siedzibą w Zamościu przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2010 r., doszło do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych w spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) w kapitale zakładowym Spółki oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 Ustawy, przekazuję następujące informacje.

I. Przed zmianą posiadałem łącznie tj. bezpośrednio i pośrednio 508.146 (pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 8,74% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 508.146 (pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS, mającego miejsce w związku z emisją 3 000 000 zwykłych akcji na okaziciela serii E, posiadałem bezpośrednio 257.249 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 4,43% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 257.249 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wobec faktu, iż jestem jedynym wspólnikiem i członkiem Zarządu Spółki KI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , posiadałem pośrednio również 250.897 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 4,31% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 250.897 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

II. Aktualnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS, mającego miejsce w związku z emisją 3 000 000 zwykłych akcji na okaziciela serii E, posiadam bezpośrednio 257.249 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 2,92% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 257.249 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wobec faktu, iż jestem jedynym wspólnikiem i członkiem Zarządu Spółki KI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadam pośrednio również 250.897 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 2,84% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 250.897 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łącznie zatem, bezpośrednio i pośrednio, mój stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A. nie uległ zmianie. Zmianie uległ jedynie udział procentowy posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta i udział procentowy głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Aktualnie posiadam zatem (łącznie bezpośrednio i pośrednio) 508.146 (pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi obecnie 5,76% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 508.146 (pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”
Od Sławomira Ćwika o treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439, ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A., z siedzibą w Zamościu przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2010 r., doszło do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych w spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) w kapitale zakładowym Spółki oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 Ustawy, przekazuję następujące informacje.

I. Przed zmianą posiadałem łącznie 317.592 (pięćset siedemnaście pięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 5,46% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 317.592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

II. Aktualnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS, mającego miejsce w związku z emisją 3 000 000 zwykłych akcji na okaziciela serii E, posiadam nadal 317.592 akcje Kredyt Inkaso S.A., co obecnie stanowi 3,60% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 317.592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”
Od Moniki Chadaj o treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439, ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Inkaso S.A., z siedzibą w Zamościu przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 16 listopada 2010 r., doszło do zmiany procentowego udziału liczby akcji posiadanych w spółce Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) w kapitale zakładowym Spółki oraz do zmiany procentowego udziału liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 Ustawy, przekazuję następujące informacje.

I. Przed zmianą posiadałam łącznie 427.272 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 7,35% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 427.272 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

II. Aktualnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS, mającego miejsce w związku z emisją 3 000 000 zwykłych akcji na okaziciela serii E, posiadam nadal 427.272 akcje Kredyt Inkaso S.A., co obecnie stanowi 4,85% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 427.272 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”