Raport nr 1/2018
15:47 15.01.2018

Wykup obligacji serii W2 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 stycznia 2018 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii W2 wyemitowanych przez Spółkę, tym samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona.
Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. o emisji 17.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii W2, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 17.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej („Obligacje”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 4 lat z terminem wykupu 15 stycznia 2018 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 4,4 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych.
Obligacje zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji, obligatariuszom wypłacono w dniu dzisiejszym odsetki za ostatni okres odsetkowy. Łączna kwota wypłacona obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji wynosiła 17 538 050,00 zł, w tym wartość nominalna 17.000.000 zł oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy 538 050,00 zł. W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.