Raport nr 33/2014
28.08.2014

Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych KREDYT INKASO I NSFIZ

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku powziął wiedzę, iż jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu otrzymała od Allianz Polska TFI S.A. (Allianz Polska TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (KI I NSFIZ, Fundusz).
Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 51 certyfikatów inwestycyjnych serii B o wartości jednostkowej 863 963,24 zł. O nabyciu Certyfikatów przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Emitent informował raportem bieżącym nr 91/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku.
Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Po dokonaniu transakcji Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada nadal 73 certyfikaty inwestycyjne KI I NSFIZ serii B oraz 182 certyfikaty inwestycyjne pozostałych serii tj. 2 certyfikaty inwestycyjne serii A, 105 certyfikatów inwestycyjnych serii L i 2 certyfikaty inwestycyjne serii M.
W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. otrzymało środki pieniężne w kwocie 44 062 125,24 zł równe iloczynowi liczby wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów i jednostkowej wartości Certyfikatu. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. wynosiła 14 146 924,17 zł.

Środki pieniężne uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. m.in. na inwestycje w pakiety wierzytelności oraz realizację zobowiązań.
Emitent posiada 100% akcji w jednostce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. po wykupie, posiada obecnie 99,45% certyfikatów inwestycyjnych KI I NSFIZ oraz 99,45% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym KI I NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Allianz Polska TFI. Emitent posiada 1 certyfikat inwestycyjny w KI I NS FIZ.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A., posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Allianz Polska TFI.