Raport nr 22/2011
28.03.2011

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Zgodnie z par. 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu („Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji i sprzedaży akcji serii H:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 23 marca 2011 r.; data zakończenia subskrypcji i sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych: 25 marca 2011 r.; data zakończenia subskrypcji i sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych: 24 marca 2011 r.
2. Data dokonania przydziału papierów wartościowych: 28 marca 2011 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: 3 767 529 akcji serii H.
4. Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 75,62 %. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji – zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 5 008 374
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 3 767 529
7. Cena po jakiej papiery wartościowe (akcje) były nabywane: 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt gorszy) za każdą akcję
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: w Transzy Inwestorów Indywidualnych 479, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 44 (reprezentowane przez 15 podmiotów zarządzających aktywami).
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: w Transzy Inwestorów Indywidualnych 479, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 44 (reprezentowane przez 15 podmiotów zarządzających aktywami).
10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonywania umowy o subemisję (brak subemitentów)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 47.094.112,50 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwanaście złotych pięćdziesiąt gorszy)
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji (wstępnie oszacowane ze względu na brak ostatecznego rozliczenia): 1.304.877,00 zł brutto, w tym na:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.227.353,00 zł
b. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 73.800,00 zł
d. promocji oferty: 3.724,00 zł
Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,35 zł