Raport nr 33/2007
26.09.2007

Zamknięta emisja obligacji (w trybie oferty niepublicznej)

Działając w oparciu o §17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 26.09.2007 r. na podstawie art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o zamkniętej emisji 10 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) każda.

  1. Celem emisji obligacji jest pokrycie wydatków związanych z zakupem pakietów wierzytelności w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności.
  2. Emitowane obligacje są 6-miesięcznymi obligacjami na okaziciela serii A.
  3. Wielkość emisji obligacji na okaziciela jest ustalona na 10 sztuk o wartości nominalnej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Łączna wartość emitowanych obligacji wynosi 4.500 000 PLN (słownie: cztery miliony i pięćset tysięcy).
  4. Wykup obligacji następuje poprzez zapłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji. Oprocentowanie obligacji będzie równe podwójnej stawce WIBOR M6 z dnia 26 września 2007 r., tj. 10,46 % w skali roku. Odsetki nalicza się i wypłaca jednorazowo na dzień wykupu obligacji za okres od daty przydziału obligacji do daty wykupu obligacji.
  5. Emitowane obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.
  6. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (30 czerwca 2007 r.) wynosi 463 tys. PLN. Emitent nie posiada obecnie żadnych zobowiązań długoterminowych i obecnie nie przewiduje ich zaciągania do czasu całkowitego wykupu obligacji. Występują zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców, które będą realizowane z bieżących wpływów.

Artur Górnik – Prezes Zarządu