Raport nr 57/2010
24.09.2010

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 24 września 2010 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 01.07.2010 r. (zmieniono § 3 ust. 1, w § 8 ust. 4 pkt 2 po dotychczasowej treści dodano nowe zdanie, w § 3 dodano ustępy od 4a do 4d).