Raport nr 66/2011
27.12.2011

Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (27 grudnia 2011 r.) członkowie Rady Nadzorczej, tj.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Sylwester Bogacki oraz Członek Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Buchajska złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jako przyczynę rezygnacji wskazani powyżej członkowie Rady Nadzorczej podali przyczyny osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).