Raport nr 6/2018
18:45 9.02.2018

Dopuszczenie obligacji serii PA01 do obrotu na rynku regulowanym

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, stosownie do § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.), że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 112/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Catalyst 142 937 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi w dniu 27 listopada 2017 r.: prospektem emisyjnym podstawowym (zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r.) oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji; uchwała ta wchodzi w życie z dniem podjęcia.