Raport nr 55/2016
16:17 27.07.2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 27.07.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami Spółki, tj. Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, dotyczące przekroczenia łącznie przez te podmioty progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść tego zawiadomienia przedstawia się następująco:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 w zw. z art. 69b w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.1

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ2 zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Kredyt Inkaso S.A.3 oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.
Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 26 lipca 2016 r.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 645 852 akcje Spółki, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 645 852 głosy w Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 27 lipca 2016 r. Fundusze posiadają 653 260 akcje Spółki, co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 653 260 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit c.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art.69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art.69b ust 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.
1 dalej „Ustawa”
2 dalej „Fundusze”
3 dalej „Spółka””