Raport nr 5/2011
7.02.2011

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 lutego 2011 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i praw do akcji serii H oraz zmiany Statutu.
Powyższa uchwała została podjęta w ramach kapitału docelowego uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso SA w dniu 1 lipca 2010 r. (raport bieżący nr 39/2010 z dnia 01.07.2010 r.), zarejestrowanego w dniu 1 października 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Treść uchwały:

„Uchwała nr 5/02/2011
Zarządu
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu
z dnia 7 lutego 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji
serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
akcji serii H i praw do akcji serii H oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 432, art. 433 § 2 w zw. z art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.168.980,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero gorszy) do kwoty nie mniejszej niż 10.168.980,00 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy) i nie większej niż 12.936.509 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych zero gorszy) i nie większą niż 3.767.529,00 złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję w drodze oferty publicznej nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej aniżeli 3.767.529 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) nowych akcji serii H, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.

3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały ustali cenę emisyjną akcji serii H z zachowaniem kryteriów:
a) uprzedniego przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (tzw. bookbuildingu) i uwzględnienia jego wyników, w tym w szczególności kryteriów wielkości i wrażliwości cenowej popytu inwestorów instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, zapotrzebowania Spółki na kapitał w związku z realizacją celów Publicznej Oferty, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i na rynkach zagranicznych, oraz oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w Prospekcie;
b) cena emisyjna nie może być niższa więcej niż o 10% od średniego kursu zamknięcia akcji Spółki z ostatnich 6 miesięcy do dnia poprzedzającego datę uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej;
c) uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

5. Uchwała Rady Nadzorczej o zgodzie na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz pisemna opinia Zarządu, wydana zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowić będzie załącznik do Uchwały Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały.
6. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.
7. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za bieżący rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 roku.
8. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H zostaną wskazane w Dokumencie Ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
10. Akcje serii H i prawa do akcji serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
11. Akcje serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2

Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439 ze zm.).

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H. Uchwała Rady Nadzorczej o zgodzie na wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H oraz pisemna opinia Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 10.168.980,00 złotych (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy) i nie więcej niż 12.936.509,00 złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
f) 352 971 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja,
g) nie mniej niż 1.000.000 ( jeden milion) i nie więcej niż 3.767.529 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Statutu wchodzą w życie z momentem wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
Treść uchwały:

„ Uchwała nr II/11/5/2011
Rady Nadzorczej
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu
z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H

Działając na podstawie § 3 ust. 4a oraz § 3 ust. 4c Statutu Spółki
(podstawa prawna)
Rada Nadzorcza KREDYT INKASO S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672 postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym wyraża się zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ponadto Emitent otrzymał pisemną zgodę Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna na w/w emisję. Zgodnie z zapisami pkt. 6.6 Dokumentu Ofertowego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E Kredyt Inkaso SA , zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2010 r., Emitent zobowiązał się, że: „… nie będzie w okresie 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania praw do Akcji Serii E (PDA) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego(przy czym udzielenie takiej zgody nie może być bezzasadnie odmówione lub opóźnione) dokonywać emisji akcji, obligacji zamiennych na akcje Emitenta, obligacji z prawem pierwszeństwa ani warrantów subskrypcyjnych. Zobowiązanie to nie dotyczy emitowania przez Emitenta do 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do 200.000 akcji serii D, które mają być emitowane w ramach programu motywacyjnego realizowanego przez Emitenta w dniu zaciągnięcia tego zobowiązania. Zobowiązanie to nie dotyczy także akcji serii F, o których mowa w punkcie 5.3.4 Dokumentu Ofertowego”.