Raport nr 20/2017
17:19 21.04.2017

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), że Rada Nadzorcza Spółki („RN”), podczas obrad w ramach posiedzenia odbytego w dniu 21 kwietnia 2017 r. w siedzibie Spółki, powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2016-2019, Pana Jarosława Orlikowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Szczegółowe informacje o powołanej w skład Zarządu osobie zawiera załącznik do niniejszego raportu.