Raport nr 37/2018
13:07 16.08.2018

Częściowy wykup obligacji serii X oraz serii Z w celu ich umorzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2018 r. Emitent dokonał nabycia części tj. 25.480 sztuk obligacji serii X („Obligacje 1”) oraz części tj. 21.200 sztuk obligacji serii Z („Obligacje 2”) wyemitowanych przez Spółkę, w celu ich umorzenia.

Obligacje 1 zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2015 r. o emisji 69.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 69.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Obligacje 1 zostały wyemitowane na okres 3,5 roku z terminem wykupu 29 października 2018 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,6 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych.

Obligacje 2 zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 lutego 2016 r. o emisji 40.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. Obligacje 2 zostały wyemitowane na okres 4 lat z terminem wykupu 16 lutego 2020 r., oprocentowanie WIBOR 3M + 4,6 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach kwartalnych.

Obligacje 1 oraz Obligacje 2 zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł za każdą obligację. W dniu wykupu Obligacje 1 oraz Obligacje 2 uległy umorzeniu.

Pliki do pobrania