Raport nr 6/2015
9.03.2015

Opłacenie certyfikatów inwestycyjnych objętych przez jednostkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczącego objęcia przez jednostkę zależną certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu pełnej wpłaty za przedmiotowe certyfikaty.

Jak już informowano w/w raportem KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Jednostka Zależna”) objęła certyfikaty inwestycyjne serii C (Certyfikaty) w OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ilości 26 667 sztuk. Cena emisyjna 1 Certyfikatu wyniosła 1.227,00 zł, przy czym w dniu 19 grudnia 2014 r. Certyfikaty zostały częściowo opłacone w wysokości po 658,87 zł na jeden Certyfikat (Certyfikaty nie w pełni opłacone). Obecnie po dokonaniu pełnej wpłaty (sfinansowanej ze środków pochodzących z kredytu obrotowego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku), tj. wpłacie na poczet Certyfikatów kwoty 15 150 322,71 zł (czyli po 568,13 zł na 1 certyfikat), Spółka zależna Emitenta posiada Certyfikaty o łącznej wartości emisyjnej 32.720.409,00 zł, w pełni opłacone do łącznej kwoty 32.720.409,00 zł za wszystkie nabyte Certyfikaty tj. po 1.227,00 zł za jeden Certyfikat.

Po dokonaniu pełnej wpłaty na dzień 9 marca 2015 r. wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Jednostki Zależnej Emitenta wynosi 32.720.409,00 zł.