Raport nr 34/2007
28.09.2007

Ostateczna wysokość kosztów emisji akcji serii B oraz zmiana wartości środków na poszczególne cele emisji

W oparciu o § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) i w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 8/2007 z dnia 11.06.2007 r. (gdzie wysokość kosztów emisji akcji serii B oszacowana została wstępnie ze względu na brak ostatecznego rozliczenia), niniejszym podajemy ostateczną wysokość kosztów emisji, tj.:

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1.383.641,78 zł brutto, w tym na:

  1. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 626.257,79 zł
  2. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisje
  3. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 257.225,96 zł
  4. promocji oferty: 500.158,03 zł

Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejsza kapitał zapasowy Emitenta.

Zmienił się również średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą i wynosi on: 1,11 zł.

Wobec powiększenia kosztów emisji pomniejszeniu uległy wpływy z emisji przeznaczone na realizację celów emisji.

I tak na zakup pakietów wierzytelności oraz pokrycie kosztów dochodzenia ich zapłaty w miejsce kwoty 13.400 tys. zł przeznaczona zostaje kwota 13.346 tys. zł, zaś na rozbudowę specjalistycznego oprogramowania oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych spółki – w miejsce kwoty 500 tys. zł przeznaczona zostaje kwota 270 tys. zł.

Artur Górnik – Prezes Zarządu