Raport nr 25/2022
21:00 25.04.2022

Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2022 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
25 kwietnia 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST CAPITAL FIZAN zgłosił sprzeciw do uchwały nr 7/2022, 8/2022, 9/2022, 10/2022.

 

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

 

Pliki do pobrania