Raport nr 33/2009
20.08.2009

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2009 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 03.07.2009 r. (zmieniono § 2 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 4, 5 i 6, dodano § 8 ust. 7a, zmieniono § 11 ust. 1).

Artur Górnik – Prezes Zarządu