Raport nr 8/2014
15.04.2014

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości należących do jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. powziął informację o tym, iż w dniu 8 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na zbiorze praw – portfelu wierzytelności należących do jednostki zależnej Emitenta, tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz).Przedmiotowy portfel wierzytelności stanowi własność Funduszu i został przez niego nabyty w dniu 9 grudnia 2011 r., na mocy umowy zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Portfel Wierzytelności), o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 59/2011 opublikowanym dnia 9 grudnia 2011 r. W skład Portfela Wierzytelności wchodzi 39.144 wierzytelności pieniężnych stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym. . Portfel Wierzytelności będący przedmiotem zastawu rejestrowego oznacza się zgodnie z katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu jako „Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny”.

Zastaw rejestrowy na Portfelu Wierzytelności został ustanowiony w związku z zamiarem Funduszu wyemitowania w trybie emisji prywatnej obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Zastaw rejestrowy na Portfelu Wierzytelności będzie zabezpieczać wierzytelności przysługujące przyszłym obligatariuszom wobec Funduszu jako zastaw o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Wartość zastawu rejestrowego ma więc wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Wartość ewidencyjna w/w zbioru praw w księgach rachunkowych Funduszu równa się szacunkowej wartości godziwej i wynosi 94 mln zł.

Emitent nie identyfikuje powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zastawnikiem i jego osobami zarządzającymi, z uwagi na przyszły charakter zobowiązań zabezpieczonych w/w zastawem rejestrowym.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania za aktywa znacznej wartości jest szacunkowa wartość godziwa Portfela Wierzytelności oraz wartość ustanowionego na nim zabezpieczenia, które razem i osobno przekraczają 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.