Raport nr 17/2021
19:40 24.05.2021

Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 512 i 685), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2021 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały nr 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST CAPITAL FIZAN zgłosił sprzeciw do uchwały nr 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący JOHNA VAN KANNEL zgłosił sprzeciw do uchwały nr 4/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021.

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Pliki do pobrania