Raport nr 3/2013
17.01.2013

Zawiązanie zależnej spółki akcyjnej Kredyt Inkaso Investments BG EAD w Bułgarii

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. została zawiązana spółka akcyjna, stanowiąca jednostkę zależną wobec Emitenta, pod firmą Kredyt Inkaso Investments BG EAD, z siedzibą w Sofii, w której Emitent za pośrednictwem spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, objął 980 000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1,00 BGN (słownie: jeden BGN) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 980 000 BGN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy BGN), co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.

Członkami trzyosobowego Zarządu Spółki Kredyt Inkaso Investments BG EAD zostali: Pan Paweł Szewczyk (Prezes Zarządu Emitenta), Pan Jan Paweł Lisicki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) oraz Pani Krystyna Gottman (Dyrektor Finansowy Emitenta).

Utworzona Spółka Kredyt Inkaso Investments BG EAD jest spółką kapitałową, do której stosuje się przepisy prawa bułgarskiego. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dokonywanie transakcji polegających na nabywaniu aktywów w postaci portfeli wierzytelności.

Emitent zamierza w najbliższym czasie za pośrednictwem tej Spółki dokonać na obszarze Bułgarii inwestycji w jeden lub kilka pakietów wierzytelności. Zawiązanie spółki Kredyt Inkaso Investments BG EAD jest elementem realizowanej przez Emitenta strategii wejścia na rynki obrotu wierzytelnościami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W efekcie Emitent spodziewa się wzrostu dokonywanych inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikacji aktywów posiadanych w Grupie Kapitałowej Emitenta oraz wzrostu skali przychodów, wskutek włączenia nabywanych za granicą pakietów wierzytelności, do aktywnego zarządzania.