Raport nr 4/2015
25.02.2015

Udzielenie poręczenia umowy kredytowej na rzecz jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego 2015 roku udzielił poręczenia kredytu obrotowego jaki jednostka zależna Emitenta KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luxemburgu („Jednostka Zależna”, „Kredytobiorca”) w dniu 25 lutego 2015 r. zawarła z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”). Kredyt został udzielony w wysokości 35 mln PLN na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Poręczenie na rzecz Banku obejmuje wszelkie zobowiązania Jednostki Zależnej na wypadek gdyby Jednostka Zależna nie wykonała swych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Nie określono wynagrodzenia za udzielone poręczenia. Poręcznie zostało udzielone bezterminowo do kwoty 15 mln PLN. Na mocy zawartej umowy poręczenia Emitent złożył ponadto oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.
Spółka Zależna jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Prezes Zarządu Emitenta Paweł Szewczyk jest jednocześnie Dyrektorem Klasy A Jednostki Zależnej.
Wartość poręczonej umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 7) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).