Raport nr 29/2012
28.09.2012

Nabycie obligacji własnych

Zarząd KREDYT INKASO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 września 2012 roku na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach dokonał za pośrednictwem domu maklerskiego nabycia obligacji własnych, tj. łącznie 400 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii P nieposiadających formy dokumentu, po średniej jednostkowej cenie 10 090,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) za jedną obligację, stanowiącej jednocześnie jednostkową cenę, powiększonej o odsetki, narosłe do dnia 28 września 2012 roku, i należne sprzedającemu, w wysokości 352,5589 zł na 1 obligację.

Przedmiotowe obligacje zostały nabyte w celu umorzenia w związku z realizacją polityki optymalizacji kosztu kapitału.
Informacje o obligacjach serii P zostały przekazane w Raportem bieżącym nr 49/2009 w dniu 16 grudnia 2009 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.