Raport nr 83/2016
17:25 10.10.2016

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 października 2016 r. Pan Jan Paweł Lisicki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 31 października 2016 roku z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu.

Jako przyczynę rezygnacji wskazano powody osobiste.