Raport nr 34/2020
18:26 23.12.2020

Informacja w sprawie projektów uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, serii E1, serii F1 oraz serii G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. zwołanych na dzień 28 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do:
1. raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania na dzień 28 grudnia 2020 r. zgromadzeń obligatariuszy:
(a) obligacji serii B1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 08 marca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 25.763.000 zł („Obligacje Serii B1”);
(b) obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 50.000.000 zł („Obligacje Serii E1”);
(c) obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 210.000.000 zł („Obligacje Serii F1”); oraz
(d) obligacji serii G1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 12 grudnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej, w dniu emisji, 31.566.000 zł („Obligacje Serii G1”)
(łącznie jako „Zgromadzenia Obligatariuszy”); oraz
2. raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie projektów uchwał na Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że z uwagi na okres świąteczno-noworoczny oraz zaostrzającą się sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem SARS- CoV-2, obiektywnie nie było możliwe by w odpowiednim terminie zakończyć wszystkie ustalenia pomiędzy Emitentem oraz obligatariuszami zarejestrowanymi na Zgromadzenie Obligatariuszy odnośnie do szczegółowej treści projektów uchwał Zgromadzeń Obligatariuszy załączonych do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. oznaczonych numerami 04/2020, 05/2020 oraz 06/2020 („Wycofane Uchwały”). Emitent zamierza kontynuować rozmowy z obligatariuszami w celu uzgodnienia z nimi wszystkich szczegółowych postanowień Wycofanych Uchwał oraz poddania ich pod głosowanie na zgromadzeniach obligatariuszy, które zostaną zwołane w dogodnym dla Emitenta terminie.

Wobec powyższego Emitent informuje, że (poza uchwałami proceduralnymi w sprawie wyboru przewodniczącego oraz przyjęcia porządku obrad Zgromadzeń Obligatariuszy oznaczonych numerami 01/2020 oraz 02/2020) zamierza poddać pod głosowanie w ramach punktu 6 (Podjęcie uchwał w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji) proponowanego porządku obrad odpowiedniego Zgromadzenia Obligatariuszy wyłącznie projekty uchwał załączone do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. oznaczone numerem 03/2020 oraz nie zamierza poddawać pod głosowanie Wycofanych Uchwał, co do których oczekuje osiągnięcia porozumienia z obligatariuszami.

O uchwałach podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji, Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Pliki do pobrania