Raport nr 20/2013
11.07.2013

Nabycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialności prowadzącej działalność gospodarczą w Rosji

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10 lipca 2013 roku spółka zależna Emitenta pod firmą Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Nabywający”) zawarła z Victorem Yanushkevich, będącym obywatelem Federacji Rosyjskiej („Zbywający”), umowę nabycia 90% udziałów spółki pod firmą Mark Collect Limited Liability Company (LLC) z siedzibą w Nemchinovka, region Moskiewski, ul. Moskovskaya 63, Nemchinovka, Moskwa, 143013, zarejestrowanej w państwowym rejestrze przedsiębiorców pod numerem 503209468 („Spółka”), mającej formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nabycie nastąpiło za cenę wynoszącą USD 1,870,000.00 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) płatną w USD. Własność udziałów Spółki przeszła na Nabywcę w dniu zawarcia umowy. Wartość ewidencyjna nabytych akcji Spółki w księgach rachunkowych Nabywającego jest równa cenie nabycia.

Emitent jest powiązany kapitałowo z podmiotem zależnym będącym Nabywającym akcje Spółki w ten sposób, że Emitent jest jedynym akcjonariuszem Nabywającego posiadającym 100% jego akcji zaś osoby zarządzające Emitentem są powiązane z Nabywającym w ten sposób, że Prezes Zarządu Emitenta tj. Pan Paweł Szewczyk jest członkiem zarządu Nabywającego pełniącym funkcję dyrektora klasy A. Emitent nie jest w żaden sposób powiązany ze Zbywającym.
Źródłem finansowania nabycia akcji Spółki są środki własne Nabywającego.
Spółka, której 90% akcji zostało w.w sposób nabyte, jest spółką kapitałową, do której stosuje się przepisy prawa rosyjskiego. Głównym przedmiotem działalności spółki jest windykacja należności zarówno na własny rachunek jak też na zlecenie.

Emitent zamierza w najbliższym czasie za pośrednictwem tej Spółki dokonać na obszarze Rosji inwestycji w jeden lub kilka pakietów wierzytelności. Nabycie akcji Spółki jest elementem realizowanej przez Emitenta strategii wejścia na rynki obrotu wierzytelnościami w krajach Europy Wschodniej. W efekcie Emitent spodziewa się wzrostu dokonywanych inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikacji aktywów posiadanych w Grupie Kapitałowej Emitenta oraz wzrostu skali dochodów, wskutek włączenia nabywanych za granicą pakietów wierzytelności, do aktywnego zarządzania.