Raport nr 75/2016
19:35 29.09.2016

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dnia 29 września 2016 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
– Pana Macieja Jerzego Szymańskiego;
– Pana Tomasz Karpińskiego;
– Panią Ewę Podgórską;
– Pana Daniela Dąbrowskiego;
– Pana Karola Macieja Szymańskiego (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza BEST S.A.).

Ponadto akcjonariusz BEST S.A. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Karola Macieja Szymańskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej było konsekwencją przedterminowego wygaśnięcia mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (tj. Ireneusza Chadaja, Andrzeja Soczka, Marka Gabryjelskiego, Piotra Woźniaka, Piotra Urbańczyka, Karola Szymańskiego, Tomasza Mazurczaka) na skutek dokonania wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.

Zgodnie z oświadczeniami wszystkich ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej:
-nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności KREDYT INKASO S.A.,
-nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec KREDYT INKASO jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
-nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec KREDYT INKASO jako członek jej organu,
-nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.