Raport nr 12/2012
8.03.2012

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy kredytu oraz umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach oraz przelewu praw na zabezpieczenie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. zawarta została umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w ciężar Subfunduszu KI 1 („Kredytobiorca”) a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Bank udzielił kredytu obrotowego do kwoty 40 500 000 zł (czterdzieści milionów pięćset tysięcy) na okres od dnia zawarcia umowy z okresem spłaty do 31 marca 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności polegającej na inwestycjach w portfele wierzytelności trudnych oraz realizację korzyści z tychże portfeli na własne ryzyko i własny rachunek.

Warunkiem zawieszającym uruchomienia kredytu jest:
1) potwierdzenie wpisu Kredytobiorcy do rejestru funduszy inwestycyjnych,
2) potwierdzenie przydziału certyfikatów inwestycyjnych Kredytobiorcy wystawione inwestorowi przez TFI w wysokości co najmniej 54.000.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony 00/100),
3) złożenie wniosku do właściwego sądu o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku na zbiorze wierzytelności oraz przekazanie do Banku potwierdzenia złożenia takiego wniosku,
4) podpisanie umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie wynikających z umowy o subpartycypację z dnia 8 marca 2012 r. zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą.

Jednocześnie Emitent informuje, że warunki wymienione w pkt 1, 2 i 4 powyżej w dniu zawarcia umowy zostały przez podmiot zależny Emitenta spełnione.

Kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stopę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności wynikających z umowy o przelew wierzytelności zawartej w dniu 8 marca 2012 r. pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą oraz przelew na zabezpieczenie praw z umowy o subpartycypację z dnia 8 marca 2012 r. zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą

Zarówno umowa kredytowa jak i umowy zastawu rejestrowego oraz przelewu na zabezpieczenie nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.