Raport nr 93/2016 K
22:41 13.12.2016

Korekta raportu bieżącego nr 93/2016 dotyczącego wniesienia przez akcjonariusza Spółki pozwów przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„, „Emitent„), informuje, że w treści zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 93/2016 („Raport„) wykazie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniach 29.09.2016 i (po przerwie) 03.10.2016 r. („ZWZ„), o których uchylenie akcjonariusz Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Powód”), wniósł w pozwie z dnia 03.11.2016 r. („Pozew„), znalazł się omyłkowo punkt c) w brzmieniu:

„c) Nr 14/2016 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016,”.

Tymczasem objęta powyższym punktem c) uchwała ZWZ Nr 14/2016 nie jest przedmiotem zaskarżenia w Pozwie.

Z uwagi na zaistniały błąd, prawidłowa treść wykazu uchwał ZWZ, o którym mowa powyżej, powinna otrzymać brzmienie, które pomija wzmiankę o ww. uchwale ZWZ (z odpowiednią korektą numeracji punktów w ww. wykazie).

W związku z powyższym, prawidłowa, skorygowana treść ww. wykazu uchwał ZWZ objętych Pozwem powinna w Raporcie brzmieć:
a) Nr 12/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
b) Nr 13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
c) Nr 15/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
d) Nr 16/2016 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
e) Nr 17/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
f) Nr 18/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
g) Nr 19/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
h) Nr 20/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
i) Nr 21/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.,
j) Nr 22/2016 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r.