Raport nr 23/2008
27.06.2008

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. podaje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lipca 2008 roku.

Artur Górnik – Prezes Zarządu