Raport nr 28/2021
22:43 5.07.2021

Informacja o wstępnym wyniku finansowym Kredyt Inkaso S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z prowadzonymi pracami audytowymi nad sprawozdaniem rocznym obejmującym rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. oraz zakończony 31 marca 2021 r., przekazuje poniżej informacje o wstępnych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) w zakresie: (i) przychodów netto, (ii) EBITDA (*), (iii) zysku netto (w tys. zł).

 

Spółka szacuje, że:

1.     Przychody netto Grupy wyniosą  200 301 tys. zł. (odpowiednio 57 454 tys. zł. dla Spółki),

2.     EBITDA Grupy wyniesie 92 871 tys. zł. (odpowiednio ujemna wartość 4 534 tys. zł. dla Spółki),

3.     Zysk netto za okres sprawozdawczy na poziomie skonsolidowanym wyniesie 45 460 tys. zł. (odpowiednio 15 257 tys. zł. straty dla Spółki).

 

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu biegłego rewidenta wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy.

 

(*) EBITDA: Zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Pliki do pobrania