Raport nr 35/2021
15:03 10.09.2021

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 08 września 2021 r., żądaniem („Żądanie”) umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 września 2021 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 33/2021 („ZWZ”), następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z powyższego Żądania Akcjonariusza:

1)      Po punkcie 6 wprowadzono zgodnie z Żądaniem jako punkty 7 i 8, treść proponowanych przez Akcjonariusza punktów oznaczonych w Żądaniu numerem 7 i 8,

2)      Po punkcie 14 wprowadzono zgodnie z Żądaniem jako punkty 17-23 treść proponowanych przez Akcjonariusza punktów oznaczonych w Żądaniu numerami 17-23.

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.       Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020/2021.

7.       Przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2020/2021 oraz pytania i dyskusja dotycząca tego sprawozdania, działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu i członków tych organów.

8.       Pytania akcjonariuszy (między innymi do przedstawicieli firmy audytorskiej przeprowadzającej odpowiednie czynności rewizji finansowej) oraz dyskusja dotycząca (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021, jak również dotyczące badania sprawozdań finansowych przez audytora, jego wyników i treści raportu z badania.

9.       Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021.

10.   Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2020/2021.

11.   Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2020/2021.

12.   Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2020/2021.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020/2021.

14.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020/2021.

15.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020/2021.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r.

17.   Dyskusja w przedmiocie (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2015/2016, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2015/2016 oraz podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących zatwierdzenia tych sprawozdań, tj. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. oraz (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. lub zmiany ww. uchwał.

18.   Dyskusja w przedmiocie (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017 oraz podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących zatwierdzenia tych sprawozdań, tj. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. oraz (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. lub zmiany ww. uchwał.

19.   Dyskusja w przedmiocie (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2017/2018, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2017/2018 oraz podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących zatwierdzenia tych sprawozdań, tj. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: (i) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. oraz (ii) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.  lub zmiany ww. uchwał.

20.   Dyskusja w przedmiocie (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2018/2019, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących zatwierdzenia tych sprawozdań, tj. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: (i) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r. oraz (ii) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2018 r. i kończący się 31 marca 2019 r. lub zmiany ww. sprawozdań.

21.   Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:

1)             podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

2)             podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 – § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

3)             podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);

4)             podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

5)             w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) – 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu statutu Spółki i uchwalenie tekstu statutu Spółki w nowym brzmieniu.

23.     Pytania akcjonariuszy informacja Zarządu Spółki oraz dyskusja w przedmiocie niezależności oraz należytej realizacji obowiązków przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. , jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy kapitałowej Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji zmiany podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.

24.   Zamknięcie obrad.

 

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

 

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

 

Pliki do pobrania