Raport nr 1/2020
12:44 31.01.2020

Podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie procesu likwidacji funduszy Lumen

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _ „Spółka”_ informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku powziął informację o zawarciu w dniu 29 stycznia 2020r., przez jednostki zależne Spółki wchodzące w skład jej grupy kapitałowej, tj.: _i_ Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxembourg_ S.A., _ii_ Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, oraz _iii_ Finsano S.A. _”Podmioty Zależne”_, porozumień _”Porozumienia”_ o rozwiązaniu wszystkich umów o subpartycypację _”Umowy”_, łączących Podmioty Zależne z następującymi funduszami Lumen _wcześniej Lartiq, dawniej Trigon_, których zarządzającym jest obecnie IPOPEMA TFI S.A. _wcześniej zarządzającym był Lartiq _dawniej Trigon_ TFI S.A. _”Fundusze”_:

1_ Lumen Profit 6 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
2_ Lumen Profit 7 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
3_ Lumen Profit 8 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4_ Lumen Profit 9 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
5_ Lumen Profit 10 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
6_ Lumen Profit 12 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

_fundusze wskazane powyżej w pkt 2, 3, 4 i 6 są również jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki_.

Zawarte Porozumienia przewidują rozliczenia między stronami, w ramach których zagregowana wartość kwot zwrotu należna od Podmiotów Zależnych na rzecz poszczególnych Funduszy z tytułu zwrotnego przeniesienia praw do przepływów z Umów subpartycypacji wynosi 50.906.197,04 zł.

Zawarcie Porozumień jest pierwszym z etapów procesu zmierzającego do likwidacji Funduszy. Rozpoczęcie powyższego procesu służy optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej Kredyt Inkaso. Spółka będzie informować o kolejnych istotnych etapach tego procesu w oddzielnych raportach.

Pliki do pobrania